Detaljerad information för diarienr  2019-02040  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Adamopoulos, Stergios
Titel: 
Kön:  Man
E-post: stergios.adamopoulos@lnu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Skogens biomaterial och teknologi
Projekttitel (sv): Tillämpning av nya bioraffinerade ligninbaserade bindemedel i träpanelindustrin
Projekttitel (eng): Application of new biorefinery lignin-based adhesives in the wood panel industry
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kompositmaterial och -teknik, Trävetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: De bindemedel som används mest använda idag för träpaneler (t ex spånskivor, fibreboards, plywood) syntetiseras från fossila bränslen, och formaldehydbaserade bindemedel utgör den största kategorin. Lagstiftningen har dock ständigt stärkts under de senaste åren för att minska användningen av cancerframkallande formaldehyd och för att övergå från fossila bränsle som råmaterial till bindemedel. Dessutom ökar konsumentintresset för hälsosamma och hållbara träprodukter, och därmed finns ett stort intresse för mer miljövänliga bindemedel som inte har potential att orsaka luftkvalitetsproblem inomhus. Utvecklingen av en biobaserad ekonomi på detta område resulterar i ökande betydelse för förnybara resurser, medan fossila resursers roll minskas. Träpanelföretag emotsätter sig att införa nya biobaserade limsystem på grund av hög kostnad, knapp tillgänglighet och applikations- och prestandabrister. Förbättrad teknik måste nu snabbt utvecklas för att uppgradera de biobaserade råmaterialen till effektiva bindemedel.Massabruks framtida funktion som flerproduktsbioraffinaderier förutsätter uppgradering av biprodukten lignin till kolfiber, diesel, bensin och kemikalier som bindemedel. Årligen används över 50 miljoner ton lignin över hela världen som bränsle i massafabriker, medan en mycket liten andel lignin (omkring 2 viktprocent) används kommersiellt och då främst i applikationer med lågt värde. Lignin har förmodligen varit det mest intensivt undersökta råmaterialet för trähäftande applikationer, men den industriella framgången har hittills varit liten. Ligninbaserade bindemedel har extremt låg reaktivitet vilket leder till långa pressningstider och därmed ökade produktionskostnader vid tillverkning av träpaneler. Icke-svavelhaltiga bioraffinerade ligniner är närmare sin naturliga form på grund av de mildera processer som används än de som används vid massatillverkning, och även om de visar stor potential att användas i bindemedel har de blivit mindre undersökta. De förväntas vara tillgängliga i större mängder framöver som en följd av tillväxten inom industrier för tillverkning av biobränslen och socker från biomassa. Uppvärdering av dessa ligninfraktioner krävs sålunda för att uppnå en hållbar ekonomi och för att minska koldioxidavtrycket.Eftersom samhällets intresse är högre än någonsin för mer hälsosamma produkter och resursanvändningseffektivitet, har de stora träpanelproducenterna runt om i världen, som t.ex. IKEA, ökat sina insatser för att ersätta de fossila bränslebaserade bindemedlen i sina produkter. Projektet stämmer överens med dessa trender och förutsätter att resurser från Linnéuniversitetet tillgängliggörs med syfte att stödja träpanelssektorn hos IKEA för att uppfylla deras hållbarhetsmål genom forskning om att nyttja den stora bas av hållbara material som finns i form av ligniner, biprodukter vid bioraffinering, för utveckling av nya biobaserade bindemedel. Projektets resultat kommer inte bara att gynna folkhälsan och bidra till att mildra klimatpåverkan, men kommer också att hjälpa den svenska möbelindustrin att få en konkurrenskraftig miljövänlig fördel gentemot billigare importerade produkter. Samtidigt kommer de lignocellulosa biomassa-, biobränsle- och massaindustrin också att gynnas genom att hitta nya användningslösningar och marknader för deras kontinuerliga ökande rest- och biprodukter med lågt värde, det här fallet bio-raffinerade ligniner.Projektet bygger på ett befintligt strategiskt samarbete mellan Linnéuniversitetet och IKEA (Bridge-programmet) och på de senaste resultaten från en industriell doktorandstudie, medfinansierad av IKEA, om olika lignintyper som restprodukter från massatillverkning och bioraffinaderier och de nödvändiga vägarna för att utveckla dessa som bindemedel i träpanelen. Att tillgängliggöra prof. S. Adamopoulos från Linnéuniversitetet till IKEA kommer att syfta till att utveckla träpanellimmer genom att använda bioraffinerade ligniner från industrier för tillverkning av biobränslen och socker med fokus på relevanta praktiska parametrar och deras tillämpning inom träindustrin. IKEA kommer att undersöka nya arbetsmetoder genom att tillhandahålla sina vetenskapliga kunskaper om omvandling av råmaterial till nya biobaserade limsystem, medan sökanden kommer att få betydande industriell återkoppling i frågor som hindrar användningen av biobaserade bindemedel i branschen vilket är nödvändigt för att bättre kunna definiera forskningsfrågor i framtiden.