Detaljerad information för diarienr  2019-02042  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Björk, Micael
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: micael.bjork@socav.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Sociologi och arbetsvetenskap, inst för
Projekttitel (sv): Brott, fysisk miljö och hållbara städer: Fördjupade analyser av mikroplatsens betydelse för vissa kortbedrägerier
Projekttitel (eng): Crime, built environment and sustainable cities: In-depth analyzes of fraud victimization at the micro-geographical level
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Sociologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Projektet handlar om analysarbete och samverkan kring brottsutsatta platser i staden. I projektet snävas det integrerade och hållbara samhällsbygget in till förebyggande insatser mot vissa bedrägeribrott. Närmare bestämt så handlar det om kontokortsstölder på identifierade "hot spots" med koppling till nöjesliv och citymiljöer. Kortbedrägeri med fysiskt kort är ett brott som brukar mötas med reaktiva polisinsatser. I det planerade samarbetet mellan Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola och Polismyndigheten kommer istället proaktiva grepp från kriminologi och arkitektur att prövas.Bakgrunden till projekt står att finna i ett ökat antal kortbedrägerier med fysiskt kort vid vissa uttagsautomater i Göteborg som alla kunnat spåras tillbaka till, via mellanliggandet brott i anslutning till en lokal svarttaxirörelse kopplad till vissa bensinstationer, händelser på och runt Järntorget i Göteborg. Denna oväntade platsbundenhet fick Bedrägerisektionen i Polisregion Väst att ta kontakt med Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola för ett samarbete kring den aktuella brottslighetens geografiska utläggning. Att inriktningen skulle vara brottsförebyggande ingick i förfrågan.Att ett mer aktivt och systematiskt brottsförebyggande arbete är en viktig del i det hållbara samhället framgår av FN:s globala hållbarhetsmål, särskilt mål nr 3, 11 och 16. Brottsutsatthet påverkar individers hälsa, välbefinnande och fria rörelser i staden eller, rättare sagt, kriminella aktiviteter riskerar att begränsa dessa värden å det kraftigaste. Platserna där vi möts är själva utgångspunkten för samspel och integration och speglar genom sin upplevda tillgänglighet och funktion hur vi lever, arbetar, bygger och bor.Medel söks för ett projekt där strukturerade orsaksanalyser ska utvecklas i ett nära samarbete mellan akademiska forskare och praktiska yrkesutövare. Polismyndighetens arbete kommer att förstärkas med ny kunskap, samtidigt som den akademiska forskningen har mycket att vinna på en ökad förståelse för konkreta förhållanden i polisens arbete. Syftet med projektet är dubbelt: att utveckla nya digitala metoder för geografiska brottsanalyser och lägga grunden för ett ordnat platsansvar i urbana citymiljöer.Det övergripande målet med projektet är att stärka det brottsutredande arbetet med nya perspektiv, metoder och tekniker. Vi vill infoga brottsbekämpningen, och den situationella preventionen, i ett hållbart samhällsbyggande, genom att förflytta innovativa kunskapsformer från kriminologi och arkitektur till polisens utredningstjänst.