Detaljerad information för diarienr  2019-02043  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Lundqvist, Johan
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: johan.lundqvist@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Projekttitel (sv): Nya metoder för kvalitetssäkring av dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel
Projekttitel (eng): Novel technologies to ensure drinking water quality
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Vattenteknik, Farmakologi och toxikologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel med en daglig konsumtion på 2-2,5 liter. Kemikalier kan förorena de vattentäkter som används för att producera dricksvatten, t.ex. genom utsläpp av dagvatten och renat avloppsvatten i sjöar och åar. Kemiska föroreningar i dricksvatten är en allvarlig riskfaktor, särskilt med tanke på att det sprids ett stort antal kemikalier i miljön, med begränsad kunskap om potentiella hälsorisker. Det stora intaget av dricksvatten och den livslånga exponeringen, gör att även föroreningar i låga koncentrationer kan utgöra en hälsorisk. Utvecklandet av nya och innovativa metoder för att säkerställa att dricksvattnet är fritt från kemiska risker är en av livmedelsforskningens stora framtidsutmaningar. Dessa metoder måste kunna detektera effekter av både kända och okända miljögifter och även blandningseffekter av flera kemikalier (så kallade cocktaileffekter).Forskare vid SLU har utvecklat nya, biologiska, metoder som kan användas för att undersöka förekomsten av kemiska föroreningar i dricksvatten. Metoderna bygger på odlade celler som har modifierats genetiskt för att reagera på förekomst av kemiska föroreningar. Dessa metoder kan mäta den totala förekomsten av hälsofarliga kemikalier i ett vattenprov, oavsett om effekten kommer av ett känt eller okänt ämne. Dricksvattenproducenterna uttrycker ett mycket stort behov av sådana metoder, för att kunna säkra den framtida försörjningen av säkert dricksvatten. Syftet med detta mobilitetsprojekt är att underlätta för att dessa metoder, som i dagsläget bara används för forskning, ska komma till praktisk användning inom dricksvattenindustrin. Mobiliteten består i att en processingenjör från en av Sveriges största dricksvattenproducenter kommer arbeta vid SLU och använda dessa biologiska metoder för att utvärdera olika beredningstekniker för dricksvattenproduktion. Projektet har hög relevans för två av de nationella forskningsprogrammen; Livsmedel och Hållbart samhällsbyggande och resultaten från projektet kommer bidra till att möjligheten att tillhandahålla säkert och hälsosamt dricksvatten även i framtiden.