Detaljerad information för diarienr  2019-02046  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Svensson, Catarina
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: catarina.svensson@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Kliniska vetenskaper
Projekttitel (sv): Implementering av nya metoder i förebyggande djurhälsoarbete för en hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion
Projekttitel (eng): Implementation of new methodologies in veterinary herd health management for a sustainable and competitive animal production
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klinisk vetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vi har idag kunskap att effektivt kunna förebygga sjukdomar hos djur. Tyvärr används inte kunskapen ute på gårdarna i den omfattning som är önskvärd. Mycket av det djurhälsoarbete som görs fokuserar på redan existerande djurhälsoproblem snarare än på att förbättra hälsan och djurvälfärden på ett mer strategiskt och systematiskt sätt. Friska djur är hörnpelaren i en hållbar och konkurrenskraftig animalieproduktion. Ett mer strategiskt och proaktivt djurhälsoarbete på gårdarna skulle sannolikt vara en mer effektiv väg att nå friskare djur. En sådan utveckling är också en viktig del i arbetet mot lägre antibiotikaanvändning och därmed lägre förekomst av antibiotikaresistens.Lantbrukare uppfattar veterinären som sin viktigaste rådgivare om djurhälsa. Veterinärer har därför en nyckelroll när det gäller att stödja lantbrukarnas djurhälsoarbete. Många lantbrukare vänder sig dock till veterinären främst för att få hjälp att behandla sjuka djur och trots att veterinärer under lång tid rekommenderats att öka sina insatser i förebyggande djurhälsoarbete så har utvecklingen gått trögt.Under senare år har betydelsen av veterinärens arbetssätt och kommunikation fått ökad uppmärksamhet i forskningen. Genom ett mer klient-orienterat arbetssätt och med förbättrad kommunikation kan veterinären bli en mer naturlig samarbetspartner också i det förebyggande arbetet på gården. Med ökad kunskap hos veterinären om lantbrukares attityder och beslutsfattande, kan följsamheten till veterinärens rekommendationer om förebyggande insatser och antibiotikaanvändning förbättras.Detta projekt har som mål att bistå utvecklingen att öka veterinärens förebyggande insatser och därigenom effektivisera det förebyggande djurhälsoarbetet i framförallt landets mjölkkobesättningar. Dessutom är målet att bistå arbetet med en ansvarsfull användning av antibiotika till sjuka nötkreatur. Projektet syftar till att hjälpa nötkreatursveterinärer att använda nya forskningsrön kring metoder i förebyggande djurhälsoarbete och veterinär kommunikation. Ett annat syfte är att utforska nötkreatursveterinärers attityder till förebyggande djurhälsoarbete och de möjligheter och utmaningar som finns för veterinären att anta en roll som proaktiv djurhälsorådgivare.Ett ytterligare mål med projektet är att öka kunskapen om och förståelsen för förutsättningarna för nötkreatursveterinärer arbete och svensk mjölkproduktion hos forskare för att på så sätt förbättra forskningens möjligheter att ge bästa möjliga kunskapsstöd till näringen. En sådan förståelse skulle också på ett tydligt sätt gagna veterinärutbildningen, där forskarna verkar som lärare.