Detaljerad information för diarienr  2019-02048  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Ghasemi, Yahya
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: yahya.ghasemi@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för byggkonstruktion och brand
Projekttitel (sv): Minskad CO2 belastning hos betong nyttjande en nyligen utvecklad proportioneringsmodell baserad på flytegenskaper
Projekttitel (eng): Reduced carbon dioxide footprint of concrete utilizing a recent flowability-based mix design approach
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Byggproduktion
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det har inte undgått någon att klimatfrågorna blir allt mer viktiga i samhället och de är självklart mycket viktiga även för byggbranschen. Det gäller att utforma och konstruera byggnader på ett sådant sätt att utnyttjandet av jordens resurser minimeras och att klimatpåverkan blir så liten som möjligt. Byggbranschen ställs inför ökade krav att minska utsläppen för det material som tillverkas och hur det används. För betong, som är det mest använda byggnadsmaterialet i världen, är det särskilt viktigt att minska utsläpp vid cementtillverkningen i sig och att optimera cementmängden i de betonger som används för de olika och anläggningarna och byggnaderna.  Eftersom betongen är så vanligt förekommande har varje liten minskning av belastningen av koldioxid och energianvändning vid betongtillverkning därför en stor inverkan på globala miljön.Syftet med projektet är att utveckla betonger som är så miljövänliga som möjligt utan att förlora sina tekniska prestanda dvs hållfasthet och beständighet. Samtidigt ska den miljövänliga betongen förbättra arbetsmiljön och ökar produktiviteten vid betonggjutningen.Att ta fram miljövänlig betong innebär att man först måste hitta metoder att komponera betongen på bästa sätt så betongkvaliteter med lägre CO2 utsläpp och lägre energiförbrukning än de som normalt används idag. I detta speciella fall har sökanden utvecklat en nydanande metod att proportionera betongen. Detta gjordes i ett femårigt forskningsprojekt där sökanden arbetade som doktorand. Nu är detta avrapporterat genom en avhandling som presenterades i en disputation i början av maj 2019.Andemeningen är nu att den nyblivne doktorn går vidare med metoden i samarbete med industrin under ett år. Det är speciellt cementtillverkaren Cementa som avses men samarbete sker även med betongtillverkaren Betongindustri. Laboratorieförsök utförs på Cementas laboratorium i Stockholm där metodens förslag till sammansättning jämförs med de resultat som erhålls. Justeringar av metoden behöver säkerligen göras innan den är klart att testas i full skala vilket sker på någon av Betongindustris betongfabriker.Vid nöjaktigt resultat används sedan metoden att ta fram miljövänliga alternativ bl a innehållande flygaska, slagg (restprodukter från industrin) och krossad ballast.Den aktuelle forskaren, som medel söks för, ingår en projektgrupp av forskare och utvecklare med erfarenhet från akademin och industrin. Ett nätverk finns etablerat med svenska materialforskare och industrirepresentanter samt med internationellt välrenommerade forskare. Den speciella sammansättningen i projektet är en ingrediens för att lyckas med uppgiften, dvs att ta fram miljövänliga betongprodukter.Ny kunskap kommer att finnas tillgänglig ute i byggbranschen efter projektets genomförande. Resultaten förs ut genom vetenskapliga artiklar och rapporter och via populärvetenskapliga tidningsartiklarVi menar att den nya kunskapen kan bidra till att radikalt minska koldioxidutsläppen vid betongframställning inom en snar framtid. Därför är Informationen av mycket stort intresse för alla aktörer som arbetar i byggbranschen och även för en av klimatfrågor intresserad allmänhet - det är ju vi som är "slutkunden".