Detaljerad information för diarienr  2019-02051  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Nicholas, Kimberly
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: kimberly.nicholas.academic@gmail.com
Univ./Institution: Lunds universitet - LUCSUS
Projekttitel (sv): Gemensamt utvecklande av vetenskapsbaserade processer och policyer för att kraftigt minska kommunala växthusgasutsläpp tills 2030
Projekttitel (eng): Collaboratively developing science-based processes and policies to radically reduce municipal greenhouse gas emissions by 2030
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Övrig annan samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För att undvika en förödande klimatförändring krävs det en närapå eliminering av klimatförorening från växthusgasutsläpp under de närmaste decennierna. Rapporten från Förenta Nationernas klimatpanel (IPCC), som släpptes i oktober 2018, visade hur brådskande det är att kraftigt minska utsläppen redan till år 2030, för att undvika de värsta följderna av klimatförändring. Dessutom framhöll IPCC-rapporten att allmänhetens acceptans kommer att vara en avgörande faktor för att med framgång begränsa klimatförändring. För att allmänheten ska acceptera en given klimatpolicy behöver de förstå de risker och konsekvenser som står på spel, och känna att processen och den politiska fördelningen av resurser för att ta itu med klimatförändring är rättvis.Städer har visat sig vara ledande inom klimatpolicyer, både i att realisera nationella klimatmål till konkreta åtgärder och som viktiga innovations- och experimenteringskällor för nya koldioxidsnåla policyer och arbetssätt, som kan skalas upp och spridas ut. En kommun som är ledande på klimatfronten är Lunds kommun, som redan antagit målet att minska växthusgasutsläpp från dess geografiska yta med 80 % tills år 2030 (jämfört med år 1990). Detta är ambitiösare än det nationella klimatmålet, och ett viktigt testfall för klimatåtgärder.Lund är på god väg att nå sitt mål om att 2020 ha minskat sina utsläpp med 50 %, tack vare kommunens framgång hittills med att kraftigt minska utsläppen från uppvärmning och energi. För att lyckas med vidare minskningar krävs emellertid att man tacklar de mer utmanande sektorerna transport och jordbruk, där utsläppen inte minskat avsevärt sedan 1990. I Lund, och även på nationell nivå, är existerande policyer otillräckliga för att minska utsläppen i dessa sektorer och större innovation behövs för att uppnå de minskningar i växthusgasutsläpp, som krävs för att stabilisera klimatet.En ytterligare utmaning som för närvarande begränsar klimatåtgärder är bristen på förmåga att visualisera de aktörer som är involverade längs produktions- och konsumtionskedjan som resulterar i utsläpp av växthusgaser. Detta gör det svårt att ta ansvar för minskandet av utsläpp. Lunds kommun har redan tagit på sig att inom organisationen vara 100 % fossilfria tills år 2020, och har uppnått 97 % av det målet. Steg två är de utsläpp som genereras inom Lunds kommuns geografiska yta, vilket målet om 80% minskning tills år 2030 är inriktat på. Ett tredje steg, som för närvarande är på uppgång på den politiska agendan i Lund och i Sverige, är att anta ett konsumtionsbaserat tillvägagångssätt som räknar med utsläppen från varor och tjänster som konsumeras av invånare och företag i Lund. Dessa utsläpp är vanligen dubbelt så höga som de utsläpp som beräknas territoriellt, och involverar många fler aktörer. Att använda konsumtionsbaserade utsläpp skulle öka dialogen mellan kommunala tjänstemän, politiker, företag och medborgare och tillåta mer innovativa planer för att minska utsläpp.Med detta mobilitetsstöd, kommer klimat-och hållbarhetsforskaren Kimberly Nicholas från Lunds Universitet vara baserad på Lunds kommuns miljöstrategiska enhet, för att göra analyser och skapa samarbeten med målet att stödja snabba utsläppsminskningar. Hon kommer fokusera på att uppnå tre mål. Först kommer hon analysera nuvarande policyer (från Lunds kommun, Sverige och internationellt) som avser att minska städers växthusgasutsläpp, och utvärdera deras effektivitet. Sedan kommer hon utvärdera och klargöra hur städer kan använda konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar. Detta för att både vägleda utvecklingen av policyer, samt stödja en utvidgning av inkluderingen av offentliga, privata och medborgerliga grupper i minskningen av utsläpp. Till sist kommer hon handleda en grupp masterstudenter från Lunds Universitet i examensarbeten baserade på behovet av lokala policyer för utsläppsminskningar, i synnerhet inom transport och jordbruk. Projektet förväntas leda till en snabbare och mer omfattande minskning av växthusgasutsläpp i riktning mot att nå Lunds existerande mål, lärdomar som kan användas för att minska utsläpp på annat håll, och ett ökat samarbete mellan forskare och studenter från Lunds Universitet med lokala aktörer i den offentliga sektorn, den privata sektorn och i civilsamhället.