Detaljerad information för diarienr  2019-02052  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Persson, Andreas
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: andreas.persson@nateko.lu.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Naturgeografi och ekosystemvetenskap
Projekttitel (sv): Översvämningshot och klimatanpassning - ett verktyg som integrerar GIS och hydrologisk modellering för och med offentliga och kommersiella aktörer
Projekttitel (eng): Flood hazard and climate adaptation - an integrated GIS and hydrological modelling tool for public and commercial actors
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Annan samhällsbyggnadsteknik, Övrig annan samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vatten och avrinningsområden känner inte de administrativa gränser som kommuners, läns och länders gränser utgör. Översvämningar berör därför flera aktörer inom olika sektorer. Att främja tvärsektoriellt samarbete och förvaltningsintegrerat beslutsfattande genom att bedöma helhetsbilder är centralt för ett verktyg som  utvecklas under 2019 på Lunds Universitet med finansiering från SMHI. Verktyget integrerar en befintlig modell från SMHI som heter HYPE, med en modell som är byggd för geografiska informationssystem (GIS). Tillsammans är dessa ett kraftfullt verktyg för att optimera skyfallskarteringar och översvämningsanalyser inom hållbar stadsutveckling.Behovet av ett verktyg med dessa egenskaper har efterlysts av kommuner under en längre tid. Frågorna lyftes från kommuner redan under konferensserien KlimatGIS-dagarna 2010-2012 och är fortfarande aktuella, vilket visade sig under workshopserien "Behov av geodata och geodatatjänster för klimatanpassning" som anordnades inom ramen för Myndighetsnätverket för klimatanpassning under 2018. Resultaten från sammankomsterna visar att kommuner efterfrågar verktyg där de själva kan genomföra översvämningsanalyser för att kommunicera både inom och mellan myndigheter men även med experter som konsulter och forskare. Till skillnad från dagens översvämningsanalyser som vanligtvis inte genomförs utav kommunala tjänstepersoner utan av konsulter.Verktyget syftar till att analysera och visualisera översvämningsrisker i urban miljö redan i planeringsstadiet med ett GIS-baserat verktyg. Den GIS-baserade delen av verktyget heter Dynamic TFM. Verktyget drar nytta av alla HYPEs fördelar med analyser i ett helt avrinningsområde, samtidigt som tillägget med GIS/TFM innebär en högre upplösning, som behövs i tätorter. I och med den högupplösta delen i GIS-miljö kan planerare använda verktyget för undersökningar, tester och beslut kring klimatanpassning för hållbar stadsutveckling.. Effekter av hårdgjorda ytor eller blågröna lösningar testas enkelt i ett GIS. Placering av åtgärder visualiseras direkt i kartor i GIS, vilket ger ansvariga underlag för beslut. Det integrerar också aktörer, offentliga och kommerciella, som idag inte har en plattform att kommunicera kring.I projektet kommer forskare som utvecklar verktyget att samarbeta med kommuner och organisationer som har huvudansvar för omhändertagande av vatten i urbana miljöer. Det är också dessa som är slutanvändare av verktyget tillsammans med konsulter som,  i många fall, modellerar för mindre kommuner. Användarna av verktygets produkter, bl.a. kartor med översvämningsområden, kan användas av många intressenter och beslutsfattare. Exempel på dessa kan vara Stadsbyggnadskontor med ansvar för översiktsplanering, fördjupade översiktsplaneringar och detaljplaner. Även andra förvaltningar som gatu- och fastighetskontor, tillsyns- och kontrollorgan, myndigheter som MSB och SMHI har också nytta av verktyget. Bland kommersiella aktörer finns även försäkringsbolag som sitter på både GIS- och klimatanpassningskompetens.Genom att testa verktyget i en miljö där praktiker och akademi möts, där ovanstående aktörer agerar tillsammans, kommer tillförlitliga resultat kommuner, VA-branschen och forskarvärlden till godo snabbare än genom forskning med mindre rörlighet. Sweden Water Research är värd och kommer att verka tillsammans med forskarna men också främja arbetet med samarbetspartners som kommunerna Lomma och Lunds samt VASYD som är en regional VA-organisation.Projektet kommer att arbeta med Höje å avrinningsområde för att testa och utvärdera verktyget mot uppmätta värden. Höje å är ett, relativt andra svenska vattendrag, litet vattendrag med ett överblickbart avrinningsområde. Här förekommer en liten andel skog tillsammans med jordbruksmark och tätorter i flera kommuner. Lomma kommun där Höje å rinner ut i Öresund påverkas av all mark- och vattenanvändning inom vattendelaren. Lomma är också utpekad som ett riskområde för översvämningar i MSB:s analyser. Här interagerar regn-, flod och havsvatten som alla kan ge översvämningar. Kommuner uppströms Lomma planerar nu nya stadsdelar som kommer att ge fler hårdgjorda ytor med större och högre flöden i ån som följd. Höje å är därför lämpligt som studieområde. Resultaten från verktyget hjälper planerare att klimatanpassa i hela avrinningsområdet, uppströms som nedströms. Verktyget och resultaten från studien kommer att spridas till Sveriges övriga 118 huvudavrinningsområden.