Detaljerad information för diarienr  2019-02067  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Ferguson, Shon
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: shon.ferguson@ifn.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Ekonomi
Projekttitel (sv): Effekter av djurvälfärdslagstiftning på jordbrukets ekonomi i EU
Projekttitel (eng): Impacts of animal welfare legislation on the farm economy across EU countries
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Husdjursvetenskap, Nationalekonomi, Etik
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Djurskyddslagstiftningen i Sverige och några andra EU-länder är striktare än EU:s gemensamma lagstiftning. I Sverige argumenteras ofta att den höga djurskyddsnivån leder till en försämrad konkurrenskraft, vilket det dock saknas vetenskapligt underlag för. Det behövs därför vetenskapligt baserad kunskap om lagstiftningens effekter på konkurrenskraft, import och export och konsumenters attityder. I den svenska livsmedelsstrategin trycker man på att den svenska matproduktionen ska öka samtidigt som den höga standarden på t.ex. djurskydd ska vidhållas. Resultaten från den här studien kommer att bidra till livsmedelsstrategin genom vetenskapliga bevis för hur man mest kostnadseffektivt kan få till balansen mellan ökad livsmedelsproduktion och hög djurvälfärdsstandard. Resultaten från studien kommer ge beslutsfattare underlag och värdefulla råd angående hur man kan förbättra välfärden på ett sätt som är hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv.Det övergripande målet med det här projektet är att undersöka hur djurskyddslagstiftning påverkar animalieproduktionens ekonomi och internationella konkurrensförmåga i olika EU-länder.  Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar djurvälfärd, djurskydd, husdjursvetenskap, jordbruksekonomi, politik, handel och beteendevetenskap med ekonometri, ekonomisk simulering och ekonomiska experiment. Projektet ger ett unikt Europeiskt perspektiv, vilket möjliggör analys av Svenska djurskyddslagstiftning och ekonomiska effekter på EU-nivå.Projektet består av fyra enskilda men sammankopplade delstudier. I den första delstudien kommer vi kartlägga nuvarande och historisk djurskyddslagstiftning i enskilda EU-länder. Målet i delstudien är att beskriva skillnader i djurskyddslagstiftning över tid i enskilda länder och mellan olika produktionsinriktningar, så som mjölk-, ägg- och köttproduktion. I den andra delstudien kommer vi beräkna hur djurskyddslagstiftning påverkar ekonomin i animalieproduktionen i enskilda länder och på EU-nivå. I den tredje delstudien kommer vi att beräkna hur djurskyddslagstiftningen påverkar import och export av animalieprodukter i några utvalda EU-länder. Slutligen kommer vi i det fjärde delprojektet undersöka sambanden mellan nivån på djurskyddslagstiftningen och konsumenters syn och efterfrågan på animalieprodukter. Vi kommer även att beräkna potentiella effekter av förändrad djurskyddslagstiftning på efterfrågan av animalieprodukter på den nationella- och EU-marknaden.