Detaljerad information för diarienr  2019-02069  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Skiöldebrand, Eva
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: eva.skioldebrand@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Projekttitel (sv): Biomarkörer i ett enkelt blodprov, det ultimata verktyget för att diagnostisera osteokondros och artros hos våra husdjur.
Projekttitel (eng): Biomarkers, the ultimate tool for diagnosing osteochondrosis and osteoarthritis, with a serum sample from the individual animal.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Medicinsk bioteknologi, Klinisk vetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Ledsjukdomar som osteokondros och artros är mycket vanligt hos häst, nötkreatur och gris. Dessa skador leder till kroniska, smärtsamma processer med hälta som följd.Vi har verifierat en biomarkör hos häst som diagnostiserar en tidig nedbrytning av leden, långt innan djuret visar hälta. Vi kan idag ta ett blodprov och diagnostisera denna nedbrytning. Syftet med ansökan är att ta fram ytterligare biomarkörer som ger information om graden av skada och smärta. Biomarkörerna ska påvisa sjukliga förändringar vid artros och osteokondros hos häst, gris och nötkreatur. Biomarkörer kan användas för tidig diagnos, monitorering av behandling, rehabilitering, samt miljö- och avels-förbättrande åtgärder, för att undvika kronisk leddestruktion med grav smärta och lidande för djuret.Osteokondros är en skada i tillväxtbrosket som i förlängningen leder till en inflammation i leden (artros), vilket kliniskt visar sig i en svullen smärtande led. Hos slaktsvin i ekologisk uppfödning påvisades OC och artros i mer än 75% av djuren. Artros med brosk och benförändringar, kan också uppkomma som en förslitningsskada, och är en av de vanligaste orsakerna till ledsmärta med hälta hos våra sporthästar." Hältor står för mer än 50 procent av alla skador på häst, enligt skadestatistik från Agria, och är vad man kan kalla en folksjukdom hos våra hästar". Halta hästar kan inte fungera som tävlings- eller rid-hästar och kräver kostsamma behandlingar, rehabilitering och ibland leder skadorna till för tidig slakt. I USA har forskare, under många år, uppmärksammat artros och hälta hos upptill 50% av nötkreatur vid ankomst till slakterier.Ledbrosk är uppbyggt av en komplicerad proteinstruktur som ger hållfasthet och elasticitet. Vid ledinflammation frisätt delar av broskets proteiner som små fragment. Flera av dessa fragment ger signaler till perifera nerver och centrala nervsystemet som resulterar i kroniska smärtupplevelser hos djuret. Om dessa fragment kan påvisas i ledvätska och serum hos det levande djuret kan de användas som biomarkörer för ledskada och ledsmärta och därmed användas som ett objektivt mått på djurvälfärd.Idén bakom en panel av markörer: Ämnen som läcker ut från leden till blodet (=sk biomarkörer) kan vi idag mäta och följa i häst. Ett perfekt batteri av ämnen (biomarkörpanel) ska tidigt kunna mätas i blod och då visa om en led är sjuk innan djuret visar hälta och om läkande processer har startat och om djuret har ont. Sammantaget ska detta ge ett redskap som kan upptäcka tidig artros och osteokondros.Vi har redan genom att i provrör skapa en inflammation av ledbrosk påvisat flera unika fragment som endast bildas vid tidig inflammation av brosket. Dessa fragment ses inte vid normal nedbrytning och uppbyggnad av brosk som sker kontinuerligt. I försöken med inflammerad broskvävnad i "provrör" såg vi en tidsbestämd nedbrytning av brosket med specifika fragment av olika broskproteiner vid olika stadier. Tanken är att mäta olika unika fragment från nedbrytning av ledbrosket i serum från sjuka djur och därmed utvärdera var i sjukdomsprogressionen individen befinner sig. Vissa av dessa fragment är kopplade till smärtsignaler i leden och ger därmed ett objektivt mått på smärtnivån hos det enskilda djuret.Vi har framställt antikroppar mot specifika klyvningsdelar och skapat en mätmetod (ELISA) för att mäta koncentrationen av det första fragmentet i olika vätskor. Genom ett samarbete med en hästklinik, har vi verifierat att denna biomarkör kan användas i praktiken för att ställa tidig diagnos och mäta effekten av behandling av artros hos häst.  Den internationella forskarvärlden anser idag att biomarkörer utgör framtidens möjlighet att diagnosticeras ledsjukdomar långt innan de blir kroniska och destruktiva. Vår forskargrupp är den första som visat att unika proteinfragment för ledsjukdom kan användas i kliniken.Djur med friska leder är hållbara och smärtfria, vilket klart främjar djurskyddet. Specifika diagnostiska biomarkörer som kan upptäcka tidig ledskada innan förändringarna ger smärta och därmed hälta hos våra sporthästar, nötkreatur och slaktsvin anser vi vara viktiga verktyg för djurskyddsbefrämjande åtgärd. Biomarkörer är en objektiv mätmetod som kan ge en vetenskaplig grund till bedömning av funktionskraven i djurskyddslagstiftningen samt ligga till grund för en korrekt bedömning vid kontroll av misstänkt brott mot djurskyddet där det individuella djuret misstänks visa smärta till följd av ledskada.