Detaljerad information för diarienr  2019-02080  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Lindahl, Cecilia
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: cecilia.lindahl@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och livsmedel
Projekttitel (sv): Förbättrad djurvälfärd och arbetsförhållanden i samband med avlivning av smågrisar på gård
Projekttitel (eng): On-farm euthanasia of piglets - Improving animal welfare and worker well-being
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Husdjursvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Avlivning av sjuka eller skadade djur är ett obehagligt men nödvändigt arbetsmoment i grisproduktionen, för att säkerställa att djurs lidande inte förlängs och att djurskyddet inte äventyras. Den vanligaste metoden för avlivning av enstaka smågrisar är slag av djurets bakhuvud mot ett fast förankrat, hårt föremål, vilket medför omedelbar medvetslöshet och död om den utförs på rätt sätt. Metoden har dock kritiserats på grund av att den är estetiskt frånstötande, att den kan ha negativ psykisk påverkan på den som utför avlivningen och att det finns en risk att djuret inte dör vid första slaget.Det övergripande syftet med projektet är att förbättra djurvälfärd och arbetsförhållanden i samband med avlivning av smågrisar på gård. Projektet ska utvärdera en ny metod för avlivning som innebär att smågrisen exponeras för ett kvävgasfyllt skum, vilket leder till medvetslöshet följt av död på grund av syrebrist. Metoden förväntas innebära en mindre negativ upplevelse för den som utför den, då den är mer automatiserad och inte kräver samma fysiska interaktion, samt en säker och human avlivning eftersom den är mindre beroende av skickligheten hos utföraren. Metoden är godkänd i Nederländerna, men har tidigare inte tillämpats i Sverige.Projektet inkluderar två delar där den första är en experimentell studie som genomförs på SLU:s försöksanläggning och som syftar till att utvärdera välfärdsindikatorer i form av beteendemässiga och fysiologiska mätningar på smågrisar som bedövas och avlivas med den nya metoden. I den andra delen kommer den avlivningsmetoden tillsammans med ett beslutsstöd för avlivning av smågrisar att implementeras i fyra kommersiella grisbesättningar. Intervjuer genomförs med de som utför avlivning för att utvärdera effekterna av de ändrade arbetsrutinerna med avseende på psykisk och fysisk arbetsmiljö, inställning/attityder till att utföra avlivningen och synen på grisarnas välfärd i samband med utförandet.