Detaljerad information för diarienr  2019-02084  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Jensen, Per
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: perje@ifm.liu.se
Univ./Institution: Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM)
Projekttitel (sv): Välfärd hos värphöns i relation till tidig stress i storskaliga kläckerier
Projekttitel (eng): Welfare of laying hens in relation to early stress in large scale hatcheries
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Husdjursvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Stress tidigt i livet drabbar varje år miljarder kycklingar som kläcks för äggproduktion, de s k värphönsen. Kycklingarna kläcks under höggradigt rationaliserade och teknologisk avancerade förhållanden. I samband med en enskild kläckomgång (som ofta sker en till två gånger i veckan) kläcks tiotusentals kycklingar samtidigt. Efter kläckningen separeras kycklingar från skalrester genom t ex nättrummor, varefter djuren transporteras på system av löpande band till manuell könsseparering och vaccinering. Efter maskinell lastning i boxar transporteras de med lastbil till uppfödningsanläggningen, där de konfronteras med en ny och okänd miljö. Samtliga dessa procedurer är välbelagda stressfaktorer när äldre djur utsätts för dem, och våra preliminära resultat från tidigare forskning har indikerat att hönsens beteende långt upp livet likväl som deras senare förmåga till stresshantering kan påverkas av dem. Genom att utgå från de preliminära resultaten ska detta projekt fördjupa och bredda kunskaperna om hur hönsen påverkas av den kläckeristressen de utsätts för som nykläckta kycklingar och följa eventuella långtidseffekter i kognitiva tillstånd - ett viktigt mått på deras emotionella välbefinnande. Vidare kommer vi att studera utveckling av fjäderhackning, en av de allvarligaste beteendestörningarna inom äggproduktionen, samt djurens förmåga till stresshantering ända tills de blir könsmogna. Kycklingar som genomgått hela den kommersiella hanteringen kommer att följas ända till könsmognad och deras beteende och hormonella reaktioner studeras i förhållande till kontrollgrupper från exakt samma bakgrund som kläcks och föds upp under lugna och stressfria förhållanden. De mått som samlas in spänner från beteendestudier av kognitiva avvikelser, via hormonell stresshantering till långtidsmätningar av stress med hjälp av stresshormoner i fjädrar och DNA-metylering i blod och hjärna. Vidare kommer vi att ta ett första steg mot att hitta metoder för att på ett effektivt sätt könsbestämma embryon i äggen redan från ruvningsdag ett genom att analysera gasemission från äggen. Detta kan ge viktiga kunskaper för utvecklandet av kommersiellt fungerande metoder för storkskalig könsbestämning av embryon och på sikt reducera eller eliminera behovet att avliva miljoner tuppkycklingar direkt efter kläckning som sker i dag. Vidare kommer vi att undersöka om de negativa effekterna av den tidiga stressen går att eliminera genom att ge de nykläckta kycklingarna en berikad uppväxtmiljö.