Detaljerad information för diarienr  2019-02090  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Persson, Ylva
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: ylva.persson@sva.se
Univ./Institution: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA - SVA
Projekttitel (sv): Allvarliga infektionssjukdomar i öga och mun påverkar djurvälfärden hos svenska renar
Projekttitel (eng): Severe eye and oral infectious diseases will affect the animal welfare among Swedish reindeer
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klinisk vetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: De infektioner i ögon och mun som ofta ses hos svenska renar är ett allvarligt djurvälfärdsproblem, eftersom de är smärtsamma och också gör det svårt för renarna att få i sig tillräckligt med föda och i värsta fall utsätts för svält. Renägarna påverkas negativt genom oro för kritik (social stigmatisering) som en följd av sjukdomarnas påverkan på renarnas välfärd och anmälningar från tillsynsmyndigheter. Vidare har dessa sjukdomar troligen en stor negativ påverkan på renägarnas ekonomi då sjukdomarna leder till svält, nedsatt tillväxt, dödsfall och kassation av slaktkroppar, vilket givetvis leder till minskad inkomst från kött vid slakt. Renskötseln är en av de viktigaste agrara produktionsgrenarna i norra Sverige och den klassas som ett nationellt riksintresse. Renen ger arbete och utkomst inte bara för de renskötande samerna utan även för restaurang- och livsmedelssektorn, turism- och besöksnäringen samt skinnindustrin. Renen är också en viktig kulturbärare för det samiska samhället. Klimatförändringarna slår dock hårt mot renskötseln i hela Sápmi. Renarna får allt svårare att komma åt sin föda under vintern på grund av att minskad kyla ger snösmältning och isbildning, och stödutfodring sker idag i allt större utsträckning. Ofta måste renarna transporteras eller tillfälligt inhägnas för att kunna utfodras, alternativt kantas, det vill säga dagligen drivas ihop för att inte försvinna från utfodringsplatsen. Samtliga åtgärder leder till trängsel och stress hos djuren. Det här banar väg för så kallade opportunistiska infektionssjukdomar som slår till hos stressade och nedsatta djur. Det finns tydliga indikationer på att sjukdomar i ögon och mun är vanliga hos svenska renar, men några säkra siffror över förekomst och fakta om vad som orsakar dem finns inte. Dessa sjukdomar orsakar djurlidande och nedsatt produktion då djuren får ont, har svårt att äta och därmed svälter. De blir också lättare byte för rovdjur. Sannolikt kan drabbade och nedsatta renar också utveckla följdsjukdomar, som till exempel parasitsjukdomar och försämrad fruktsamhet. Dessutom kan inte avmagrade och sjuka renar transporteras till slakt vilket kan leda till såväl utökat djurlidande som dålig lönsamhet. Utöver djurlidande och lönsamhet påverkas också renägarna som känner oro inför klimatförändringens påverkan på renarnas hälsa samt bristande stöd från samhället.   Syftet med studien är att kartlägga förekomsten av sjukdomar i ögon och mun hos svenska renar samt att fastställa vad som orsakar dem, hur de påverkar renskötarna, vilka riskfaktorer som finns och de ekonomiska konsekvenserna samt hur de bäst kan förebyggas. Projektet kommer att genomföras som ett treårigt projekt för en doktorand och innehåller fyra delar:Framtagande av system för tidig upptäckt samt optimal provtagning och diagnostik för infektionssjukdomar i ögon och mun.Kartläggning av förekomst och omfattning av sjukdomar i ögon och mun: Både levande och slaktade djur kommer att undersökas.Riskfaktorer för sjukdomar i ögon och mun samt renägarnas erfarenheter och uppfattning om dessa sjukdomar: Intervjustudie och observationer i fält.En studie för att följa de ekonomiska effekterna av sjukdomar i ögon och mun över flera år. I slutändan hoppas vi med hjälp av kostnadseffektiv diagnostik och förebyggande djurhälsovård kunna förbättra djurhälsan och djurvälfärden hos svenska renar.