Detaljerad information för diarienr  2019-02091  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Jeuthe, Henrik
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: henrik.jeuthe@vbcn.se
Univ./Institution: Vattenbrukscentrum Norr AB - Forskning
Projekttitel (sv): Temperaturoptimerad djurhållning för romproduktion hos röding
Projekttitel (eng): Temperature optimization of Arctic charr hatcheries
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Utvecklingsbiologi, Fisk- och akvakulturforskning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Röding är en viktig fiskart inom svenskt vattenbruk. Produktionen skulle kunna öka avsevärt, både utifrån efterfrågan och odlingslokaler. Ett av de största hindren för denna utveckling är att kläckerierna har stora problem att tillgådose matfiskodlarnas efterfrågan på yngel. Problemet ligger i att kvaliteten på rom och mjölke är undermålig, vilket leder till stor dödlighet under embryoutvecklingen. Tidigare forskning, svensk och internationell, pekar på att orsaken till rödingens dåliga reproduktionsframgång ligger i avelsfiskens odlingsförhållanden. Den största bidragande orsaken tros vara höga vattentemperaturer under sommar och höst.Den föreliggande studien kommer testa hypotesen att optimerade temperaturförhållanden kan minska temperaturstressen och därmed öka reproduktionsframgången hos odlad rödingen. Studien omfattar även en ekonomisk utvärdering av åtgärdens tillämpbarhet. En tillfällig avelsfiskavdelning kommer anläggas på Vattenbrukscentrum Norr (VBCN) i Kälarne och inkludera ett mobilt vattenkylsystem. Avdelningen kommer husera en temperaturoptimerad grupp lekmogna rödingar parallellt med en likvärdig grupp som utsätts för normala temperaturförhållanden. De två grupperna jämförs sinsemellan med fokus på ett antal rom- och spermiekvalitetsindikatorer tillsammans med faktiskt befruktningsframgång och romöverlevnad.I dagens kläckerier utvecklas i snitt 25-50% av romkornen till levande rödingyngel. Kan vi med optimerade temperaturförhållanden närma oss den framgång som vi ser hos närbesläktade arter som regnbåge och atlantlax förväntas yngelproduktionen från samma antal avelsfiskar öka med 100-200%. En stabil och effektiv yngelproduktion skulle lägga grunden för en utökad fiskodlingsverksamhet i Sverige och därmed stärka den inhemska livsmedelsproduktionen. En temperaturoptimerad djurhållning förväntas leda till ökad djurvälfärd vid kläckerianläggningar för röding och främja en hållbar vattenbruksnäring i ett föränderligt klimat.