Detaljerad information för diarienr  2019-02092  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Telezhenko, Evgenij
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: telezhenko@gmail.com
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Biosystem och teknologi
Projekttitel (sv): Utveckling av kontrollförfarande för att granska kvaliteten på klövverkning hos nötkreatur
Projekttitel (eng): Development of control procedure to audit quality of claw trimming in cattle
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Husdjursvetenskap, Klinisk vetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Varje år registrerar och rapporterar klövvårdare runt 500 000 klövverkningar av mjölkkor i Sverige till kodatabasen. Syftet med klövvård är att i tid upptäcka, behandla samt förebygga smärtsamma klövskador. Dock kan klövverkning i sig orsaka klövskador om den inte görs på ett korrekt sätt. Emellertid genomförs det ingen rutinmässig kontroll av klövverkningar i Sverige som försäkrar att behandlingar utförs på rätt sätt och att djurens hälsa och välfärd främjas. Målet med projektet är att utveckla en standard och protokoll för kvalitetskontroll av klövverkning i fält för att tillförsäkra optimal klövvård och därigenom i ett tidigt skede förebygga klövskador och hälta hos nötkreatur. Med hjälp av nyutvecklade avancerade biomekaniska metoder i laboratoriemiljö kommer vi att undersöka hur avvikelser från optimal klövverkning kan påverka belastningen inne i klöven och därmed utveckling av klövskador. Därefter kommer olika parametrar för klövform efter verkning att granskas i relation till hur de återspeglar klövens funktion och belastningsförhållanden på olika underlag. De klövformsparametrar som bäst speglar de kritiska aspekten av klövfunktion kommer sedan att studeras vid klövverkningar under fältförhållanden för att utvärdera om de är lämpliga att använda i en framtida verkningsgranskning i fält. Standarder för effektiv och djurvänlig verkning kommer att beskrivas med avseende på biosäkerhet, djurhantering, arbetssäkerhet, utförande av funktionell verkning, behandling av klövskador samt klövverkarens kommunikation med lantbrukare. En standard för kontroll av klövverkning kommer därefter att tas fram. Projektet är planerat att genomföras som ett samarbetsprojekt mellan SLU och Växa Sverige inom ramen för Växas verksamhet för kvalitetssäkrad klövvård. Ovanstående program syftar i första hand till att säkra djurens hälsa och välfärd men också producentens konkurrenskraft samt förbättra kommunikationen mellan klövvårdare, lantbrukare, rådgivare och veterinärer.