Detaljerad information för diarienr  2019-02131  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
De Oliveira, Daiana
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: daiana.oliveira@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Husdjurens miljö och hälsa
Projekttitel (sv): Den viktiga individen - hur personlighet länkar till hälsa, tillväxt och välfärd hos mjölkkor
Projekttitel (eng): The individual matters: linking personality in dairy cattle to health, performance and welfare
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Husdjursvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Forskning visar att djurens personlighet har stor betydelse för hur de fungerar i olika miljöer och i utmanande situationer. Det finns goda skäl att tro att personligheten har betydelse även för produktionsdjurens hälsa, tillväxt och välfärd. Till exempel har man sett att kor som lätt blir skrämda också producerar mindre mjölk, vilket tros hänga ihop med att en individ som investerar mer i en egenskap (rädsla) därmed kommer att investera mindre i en annan (mjölkproduktion). Troligen omfattar denna teori även andra egenskaper, som hälsa och fertilitet. Hos till exempel råttor, grisar och hästar har det nämligen visat sig att beteendemässiga egenskaper hos ett djur också hänger samman med hur effektivt immunförsvaret är och hur mottaglig individen är för sjukdomar. För att personlighet ska bli en kunskapsnyckel i skapandet av en hållbar djurproduktion behöver vi fortfarande besvara många frågor. Vi vet väldigt lite om hur personligheten utvecklas, både evolutionärt och under individens liv, och det återstår ännu att undersöka hur stabil personligheten är över olika åldrar. Hos vissa djurslag kan personligheten förutsägas mycket tidigt, medan den hos andra stabiliseras först efter könsmognad. Vi behöver också mer kunskap om vilka faktorer som är mest betydelsefulla när personligheten utvecklas. Det är känt att en komplex livsmiljö påverkar beteende, stressnivå och immunokompetens samt ger djuren en rikare beteenderepertoar. Förmågan att anpassa sitt beteende till situationen kan vara beroende av en mer flexibel personlighet, vilket i praktiken betyder att djurens olika personligheter ger dem olika förutsättningar att uppleva god välfärd i olika produktionsförhållanden. Målet med projektet är att undersöka hur personlighet hos mjölkkor hänger samman med hälsa och produktion över tid. Vi vill få ny kunskap om hur personlighet formas, och vilken roll livsmiljön har i denna process. Vidare vill vi undersöka om nyckeldelar i personligheter, (t.ex. sociala beteenden, rädsla, aktivitet/undersökande) är kopplade till hälsa, produktion och reproduktiva parametrar hos vuxna korProjektet utförs i två delar, där den första delen handlar om småkalvar och deras utveckling till kvigor och den andra delen handlar om vuxna mjölkkor. I den första delen undersöker vi hur beteenderesponser utvecklas hos 60 kalvar. Under sina första 8 veckor hålls de i två olika inhysningssystem (ensamhållning respektive grupphållning med tillgång till mekaniska borstar). Därefter hålls alla kalvar i grupp fram till ett halvårs ålder, då de flyttas vidare till ett större stall för ungdjur enligt gårdens gängse rutiner fram till 15 månaders ålder. Under hela denna tid görs upprepade observationer av beteenden både i hemmiljön (t ex sociala interaktioner, lekbeteende, putsbeteende och stereotypier/onormala beteenden) liksom upprepade beteendetester för att utvärdera personlighet. Immunkapaciteten kommer att undersökas genom ett flertal blodprovstagningar och två vaccinationstester. Deras välfärd kommer att bedömas enligt Welfare Quality® protokollet. Vår hypotes är att individens beteenderesponser kommer att fluktuera tidigt i livet för att stabiliseras efter könsmognad. Vi tror även att kalvar i en mer komplex uppväxtmiljö kommer att prestera bättre, visa ett mer adekvat beteende och förbättrad immunrespons, och lättare kunna anpassa sig till nya förhållanden i vardagen.   I den andra delen använder vi oss av en flock på 50-60 mjölkkor i lösdrift. Genom att information om djuren löpande samlas in både automatiskt och manuellt finns en existerande databas, som kan visa hur olika individer skiljer sig åt gällande avkastning, foderintag, aktivitet, hälsa och reproduktion. Sedan inhämtar vi data om djurens personligheter direkt från djuren, genom upprepade beteendeobservationer och beteendetester, både under rutinsituationer i hemmiljön och i en testarena. Under experimentets gång kartläggs även kornas tidsbudget och sociala interaktioner samt stereotypier. Dettas välfärd kommer att bedömas enligt Welfare Quality® protokollet. Slutligen sammanfogar vi resultaten från databasen med de beteendedata vi samlat in, och analyserar sambanden mellan de olika delarna. Vår hypotes är att kor som är mindre ängsliga och rädda är bättre på att hantera den intensiva produktionsmiljön, har en smidigare relation till sina artfränder, presterar bra, mer sällan är sjuka och därmed också har en bättre välfärd.