Detaljerad information för diarienr  2019-02257  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-10-11
Namn:
Linderoth, Henrik
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: henrik.linderoth@ju.se
Univ./Institution: Högskolan i Jönköping - School of Engineering
Projekttitel (sv): Programgeneriska mätmetoder - del 2
Projekttitel (eng): Program generic measurement methods - part 2
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan samhällsbyggnadsteknik, Företagsekonomi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Föreliggande ansökan är en fortsättningsansökan för projektet programgeneriska mätmetoder som ingick i forskningsplattformen under den första programperioden 2016-2018. Det övergripande syftet med projektet var att mäta effekter och konsekvenser av digitalisering och industrialisering för att stödja aktörernas utveckling och för uppföljning och utveckling av Smart Built Environments (SBE) effektlogik. Det övergripande syftet med projektet kvarstår: att mäta effekter och konsekvenser av digitalisering och industrialisering för att stödja aktörernas utveckling och för uppföljning och utveckling av SBEs effektlogik.Projektmålen från den första programperioden kvarstår, om än i en något modifierad form. Det första målet i den föregående programperioden handlade om att "ta fram vetenskapligt grundade metoder och mätetal för att mäta och analysera utfallet av projekt och aktiviteter av digitalisering och industrialisering". Detta mål har nu nåtts i ett första steg, men i och med den pågående revideringen av effektlogiken, kommer det att vara centralt för projektet att denna revidering inkluderas i de fortsatta mätningarna, samt att projektet kan fungera som en aktiv partner som bidrar med kunskap till de kommande revideringarna.Projektet kommer att genomföras i enlighet med de processer och arbetsformer som utvecklades under första programperioden, dock med anpassning till den vidareutvecklade effektlogiken. Detta innebär att mätningarna kommer att riktas mot olika kategorier inom SBEs intressesfär. Den första kategorin är SBEs partners där mätningar kommer att genomföras via en enkät, samt genom strukturerade intervjuer med representanter för aktörerna. Den andra kategorin av mätningar kommer att riktas mot de projekt som beviljas medel via SBE's öppna utlysningar. Den tredje kategorin av mätningar kommer att riktas mot de strategiska projekt som genomförs inom ramen för SBE.