Detaljerad information för diarienr  2019-02274  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Vanhuyse, Fedra
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: fedra.vanhuyse@sei.org
Univ./Institution: Stiftelsen The Stockholm Environment Institute - SEI Stockholm
Projekttitel (sv): CANDIES (Carbon Neutral Digestive Initiative - Enhancing Systems)
Projekttitel (eng): CANDIES (Carbon Neutral Digestive Initiative - Enhancing Systems)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljöledning, Företagsekonomi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vi vill hjälpa svenska konsumenter att gå från tanke till handling och göra klimatvänligare inköp av livsmedel.  Vi vill undersöka vad som påverkar konsumenterna i själva köpmomentet, på plats i butik. Genom att undersöka vilka metoder som fungerar bäst och ger resultat vill vi verka för att sprida dessa metoder inklusive riktlinjer. Målet är att göra det lättare för konsumenter att både genomföra och bibehålla positiva förändringar över tid. Tidigare studier har visat på stora skillnader mellan goda intentioner och faktiskt beteende. Trots att omkring två tredjedelar av de tillfrågade sa sig vilja handla klimatvänlig mat, var det i själva verket enbart 4% som faktiskt köpte dessa produkter. Projektet tar avstamp i Sveriges utmaning om att drastiskt minska koldioxidutsläppen från livsmedelskonsumtionen, som för närvarande står för hela 31% av de svenska hushållens totala konsumtionsbaserade koldioxidekvivalenter (CO2e). För att Sverige ska uppnå det här politiskt satta 2045-åtagandet kommer det att krävas ett transformativt angreppssätt. Det vill säga ett systemskifte där konsumenter, detaljhandel och producenter gemensamt skapar förutsättningar för samarbete och lösningar. För att uppnå målet om ett koldioxidneutralt Sverige behöver de svenska hushållens köp- och konsumtionsbeteende vad gäller mat förändras radikalt i grunden. Vi behöver nå fram till ett mer miljövänligt och hållbart konsumtionsmönster. Den allmänna opinionen stödjer till stora delar en sådan förändring. Detta påvisas av att en majoritet av tillfrågade konsumenter är villiga att ändra sina inköp och vad de äter. Medvetenheten och viljan att förändra verkar sålunda finnas, men den har inte översatts till handling. Endast cirka 4% av konsumenterna köper grönt jämfört med de 67% som är villiga att göra det. Hur kommer sig detta? Vilka är hindren för förändring? Hur kan vi utveckla metoder för att undvika dem? Hur kan vi göra det lättare för de som vill förändra sitt beteende att faktiskt göra det, och att sedan också bibehålla den positiva förändringen över tid? Vårt projekt fokuserar på att undersöka dessa frågeställningar och identifiera metoder för att få konsumenter att förändra sitt köpbeteende, så som de vill, samt att bibehålla den positiva förändringen. Därför kommer vi att studera underliggande mönster inför inköp av livsmedel.  Skulle exempelvis lättillgänglig digital information, vid själva köptillfället, kunna hjälpa konsumenter att fatta smartare beslut och påverka köpet? Och i så fall i vilken mån och hur? Skulle gamification - en väl beprövad kommunikations-metod för att skapa engagemang - kunna bidra till att motivera konsumenter att göra grönare inköp? På vilket sätt? Den digitala utforskningen vägs ihop med övriga faktorer såsom packetering, prissättning och fast butiksinformation och testas empiriskt på plats i en fysisk butik hos projekt-partnern Urban Deli. Tester kommer även utföras med ett urval av deras existerande kunder. Tester avser både hur konsumenterna föredrar att ta till sig informationen, innan, under och efter ett inköp, och vilken sorts information och produktdata som har bäst effekt med avseende på att göra mer klimatmedvetna inköp. Kan ökad transparans mellan producent, handlare och konsument öka förtroendet mellan dessa parter, och skapa en trygg bas för mer hållbara konsumtionsmönster? Resultaten syftar till att implementeras i större skala både i denna butikskedja och i andra större kedjor såsom Axfood, ICA, Coop. Detta möjliggörs genom att projektet även kommer att skapa förutsättning för en transformativ dialog med inte bara handeln utan även med producenter och myndigheter.  Målet är få en så bred spridning som möjligt genom att vi skapar metoder och lösningsförslag som är attraktiva och praktiskt genomförbara för handlarna och givetvis lättanvända för konsumenterna.