Detaljerad information för diarienr  2019-02277  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-11-21
Namn:
Rydberg, Anna
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: anna.rydberg@ri.se
Univ./Institution: RISE Research Institutes of Sweden AB - Jordbruk och livsmedel
Projekttitel (sv): Mot datadelning och datadrivna beslut i en digitaliserad köttkedja
Projekttitel (eng): Toward data sharing and data-driven decisions in the livestock supply chain
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan data- och informationsvetenskap, Livsmedelsteknik, Husdjursvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Allt fler konsumenter kräver att maten de konsumerar är god och säker samt hållbart producerad. Svenska livsmedel har många beundransvärda mervärden som god djurvälfärd, låg antibiotikaanvändning, hög livsmedelssäkerhet och låg miljöpåverkan. Spårbarhet och transparenta värdekedjor blir allt viktigare för livsmedelsbranschen där livsmedelssäkerhet är en förutsättning och minskad miljöpåverkan en önskvärd faktor. För att kunna förverkliga dessa förutsättningar och önskningar måste matkedjan digitalt transformeras. Dock finns många hinder i vägen för en sådan digital transformation av livsmedelskedjan. Vi vet inte hur en digitalt transformerad livsmedelskedja kan se ut och vad exakt aktörerna längst livsmedelkedjan ska transformera mot. Vi vet däremot att datatillgänglighet och datadelning är önskvärda egenskaper, men också att dessa egenskaper ställer stora krav på system som kan kommunicera med varandra. Vidare är det inte trivialt att skapa digitala representationer av den fysiska världen, speciellt inte om en värdekedja är förädlingsintensiv. Sedan återstår oklarheter kring kostnader och faktiskt nytta. Klart är däremot att det behövs nya informationssystem.På senare år har informationssystem baserade på blockkedjor och distribuerade databastekniker (DLT) rönt stort intresse, speciellt inom livsmedel. Teknologierna är ännu i sin linda men deras egenskaper är väl lämpade för spårbarhet, ursprung, transparens och hantering av datadrivna värdeflöden. Dock vet vi väldigt lite om blockkedjors och DLTs faktiska tillämpbarhet.Projektets huvudsyfte är att peka ut riktningen för en digital transformation av köttkedjan i Sverige. Målet är att visa på hur aktörerna längst kedjan kan stärka sin konkurrenskraft via en ökad digitalisering på basis av teknologier för datatillgänglighet, databearbetning och datadelning. Projektet kommer bidra till en ökad förståelse för förutsättningarna för, och potentialen hos, en datadriven livsmedelskedja.Projektet är tvärvetenskapligt och kombinerar domänkunskap från animalieproduktion till konsument med vetenskap inom informationssystem, dataanalys, mjukvaruutveckling, ekonomi och psykologi. Projektet utförs i fem steg där vi i ett första steg beskriver nuläget med fokus på aktiviteter och dataflöden längst den existerande köttkedjan. I steg två utvärderar vi tekniskt genomförbara förbättringsmöjligheter och designar en data pipeline. I steg tre testar vi funktioner och påvisar möjligheter med en digitaliserad köttkedja samt utvärderar vad aktörerna längs kedjan värdesätter. I steg fyra demonstrerar vi möjliga mål för en digital transformation av en köttkedja. I steg fem genomför vi spridningsaktiviteter.Steg 1: NulägesbeskrivningVi identifierar mål och systemgränser för ett framtida informationssystem på basis av litteraturstudier, intervjuer och workshops med lantbrukare och andra aktörer längs värdekedjan för nötkött (användarna). Fokus här är att förstå vad aktörer längst köttkedjan behöver för att kunna genomföra sina kärnuppgifter.Steg 2: Teknologiska möjligheter att generera och dela insikter från dataVi utvärderar tillgängliga teknologier för insamling och generering av data samt designar en process för hur dessa data skall bearbetas till insikter. På basis av detta utvärderar vi vilka krav som ställs på en IS arkitektur som kan hantera datadelning och en tillhörande affärslogik. Här granskar vi olika blockkedje- och DLT-projekt för att förstå deras tillämpbarhet. Steg 3: Värdeskapande funktioner i en digitaliserad köttkedjaVi bygger proof of concepts och testar via experiment vad köttkedjans aktörer värdesätter kopplat till data, datadelning och datagenererade insikter. I detta steg klargör vi vad för funktioner och nyttor som är viktiga samt vad aktörer är villiga att betala för dessa funktioner och nyttor.Steg 4: Mål för köttkedjans digitala transformationPå basis av stegen ovan designar vi koncept och bygger plattformar som kan demonstrera nyttor och möjligheter med en digitalt transformerad köttkedja. Målet är att praktiskt kunna påvisa nyttor för aktörer som själva ska kunna förstå och utvärdera de möjligheter som finns.Steg 5: SpridningsaktiviteterHär sprids projektets resultat via workshops, events, och publikationer i vetenskapliga och fackmässiga tidskrifter.