Detaljerad information för diarienr  2019-02368  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-02-11
Namn:
Gilek, Michael
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: michael.gilek@sh.se
Univ./Institution: Södertörns högskola - Naturvetenskap, miljö och teknik
Projekttitel (sv): Transformation av naturresurskonflikter som en väg mot hållbar utveckling till havs (OCEANS PACT)
Projekttitel (eng): OCEAN Sustainability Pathways for Achieving Conflict Transformation (OCEANS PACT)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan geovetenskap och miljövetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Livet på jorden är beroende av friska hav. Men tyvärr är våra havs hälsa dålig och under försämring. Det finns ett ökande tryck på marina naturresurser på grund av det växande antalet konkurrerande mänskliga aktiviteter, tekniska framsteg och överutnyttjande, föroreningar och klimatförändringar. Konflikter om hur man bör utnyttja fördelarna med marina naturresurser är utbredda, intensifierande och utvecklas på nya sätt som aldrig tidigare har förekommit. Det finns långvariga tvister mellan mänsklig aktiviteter som fiske och olje- och gasexploatering. Nya konflikter dyker dessutom ständigt upp, till exempel kan en havsnivåökning tvinga undan miljoner invånare från lågliggande kustområden samt dränka några små önationer. Havskonflikter återspeglar djupt rotade tvister om äganderätt, rättigheter, förmåner samt i vidare mening samspelet mellan människor och miljön på vår blå planet. Överraskande nog är havskonflikter och möjligheten att hantera dessa ett underutvecklat område inom både akademisk forskning och praktiskt havsförvaltingsarbete. OCEANS PACT projektet menar att det krävs förbättrad kunskap och metoder för att analysera, produktivt hantera och om möjligt lösa havskonflikter för att kunna styra om våra havs förvaltning mot en mer hållbara utveckling. Vi kommer att använda oss av en aktionsforskningsstrategi som utvecklas i partnerskap med olika samhällsaktörer och utifrån tvärvetenskapligt samarbete. Vi strävar efter att utveckla fördjupade insikter om olika havskonflikter genom att studera och angripa pågående konflikter i en rad fallstudier. I varje fallstudie samarbetar samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga forskare med djup lokalkännedom med viktiga samhällsaktörer och konfliktlösningsexperter. Vår jämförande analys fokuserar på olika konflikter som påverkar viktiga och utsatta havsområden i både norr och syd, i Sydafrika, Indien, Brasilien, Norge / Barentshavet, Östersjön och USA. Vi undersöker hur befintlig konfliktlösningspraxis hjälper eller hindrar havets hållbarhet. Vi undersöker hur formella interventioner, t.ex. lagar och informella metoder, t.ex. förhandlingar, kan utnyttjas för att möjliggöra den transformativa potentialen av konflikthantering/lösning. Den nya kunskapen kommer att användas för att utveckla och testa verktyg och metoder för havskonflikthantering/lösning. OCEANS PACT kommer att resultera i betydande vetenskapliga, samhälleliga, politiska och praktiska bidrag och effekter i våra fallstudieområden samt även möjliggöra insikter, verktyg och konflikthanteringspraxis av stort värde för internationellt/globalt arbete för havens hållbarhet.