Detaljerad information för diarienr  2019-02378  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-02-11
Namn:
Boonstra, Wiebren
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: wijnand.boonstra@su.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för geovetenskaper
Projekttitel (sv): Att förhandla mellan rivaler: för hållbara och rättvisa lösningar av havskonflikter (NOCRISES)
Projekttitel (eng): Negotiating Ocean Conflicts among RIvals for Sustainable and Equitable Solutions (NOCRISES)
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Haven bidrar med resurser och ekosystemtjänster till flera marina sektorer och aktörer. Målet med havsförvaltning är att uppnå en rättvis och hållbar resursanvändning. För att uppnå detta mål i ett sammanhang av ökad efterfrågan så krävs ekonomisk utveckling (blå tillväxt), miljömässig hållbarhet, social rättvisa samt inkludering i rum och tid. Arbetet mot att nå dessa mål är inte helt enkelt då det innebär beslut kring kompromisser vilket kan leda till konflikter. Vissa regioner, så kallade "ocean change hotspots" är särskilt mottagliga för konflikter. Konflikter har olika karaktär och kan uppkomma på flera sätt. Ibland bryter de ut mellan många aktörer och ibland mellan få, de kan vara långvariga eller ha uppkommit nyligen, och de kan beröra olika typer av resurser och tjänster. För att mildra och lösa konflikter så är det avgörande att uttrycka beslutskompromisser explicit och att kunna särskilja på typ av konflikt. Förvaltning bör leda till varaktiga och legitima resultat, särskilt i så kallade "ocean change hotspots".Med detta projekt så föreslår vi ett blandat tillvägagångsätt och jämförande studier av olika fall för att utvärdera ursprung, orsaker och spridningsstrategier för konflikter om berör haven. Sex fallstudier kommer att representera olika "hot spots" där kombinationer av social och ekologiska faktorer och beslutskompromisser leder havskonflikter. För att säkerställa jämförbarheten mellan fall och underlätta globalt lärande så utvecklas och tillämpas en grunduppsättning av metoder. Konflikternas ursprung kommer att reproduceras och socioekologiska interaktioner kommer att kvalificeras och kvantifieras genom deltagandemetoder. Tillsammans så kommer lokala konstnärer att visualisera och producera kulturellt meningsfulla berättelser för att blottlägga kompromisser och deras förhandlingsbarhet och att kartlägga havskonflikter från ursprung till möjlig lösning.Projektet är balanserat när det gäller akademiska discipliner, kön och erfarenhet och innehåller en explicit tvärvetenskaplig komponent som är tänkt att engagera användargrupper, konstnärer, chefer och forskare tillsammans mot ett gemensamt mål. Vår ansats ämnar till att främja rättvisa övergångar för att uppnå hållbar havsförvaltning.