Detaljerad information för diarienr  2019-02470  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2019-12-12
Namn:
Stadmark, Johanna
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: johanna.stadmark@ivl.se
Univ./Institution: IVL Svenska Miljöinstitutet AB - Naturresurser & Miljöeffekter
Projekttitel (sv): Ömsesidigt lärande för att uppnå ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart vattenbruk i Sverige
Projekttitel (eng): Mutual learning to achieve economically, ecologically and socially sustainable aquaculture in Sweden
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan naturvetenskap, Fisk- och akvakulturforskning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det här projektet syftar till att skapa en gemensam förståelse för de möjligheter och hinder som finns inom vattenbrukssektorn i Sverige idag. Som ett led i att hitta nya sätt att nyttja havets ekosystemtjänster, i form av produktion av mat såsom musslor, ostron och alger och som en del av turistnäringen, har ett antal svenska företag bildats de senaste åren. Jordbruksverket driver ett arbete med att förenkla reglerna kring vattenbruk och flera forskningsprojekt har undersökt vilken påverkan skörd av olika arter i havet har på till exempel näringsflöden och kolinlagring.I projektet kommer vi att ytterligare undersöka de steg i värdekedjan som rör processhantering och distribution av skördade arter. Hur ser hållbarhetsaspekterna ut? Hur kan den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten förbättras?Vi kommer att ordna en workshop med aktörer som alla har anknytning till vattenbrukssektorn; politiker, handläggare på myndigheter, forskare, privata aktörer och miljö- och intresseorganisationer som Svensk skaldjursodling producentorganisation kommer att medverka. Genom att samla alla dessa aktörer till ett gemensamt arbete under två dagar kommer branschens framtida möjligheter och återstående hinder att lyftas och viktiga återstående forskningsfrågor att belysas.