Detaljerad information för diarienr  2020-00017  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Koch, Christian
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: kochch@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Construction Management
Projekttitel (sv): Innovativ lokal bostadsutveckling - markanvisningskonkurrenser som professionellt laboratorium
Projekttitel (eng): Innovative local dwelling development - design developer competitions as professional laboratory
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Byggproduktion, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Två av de stora utmaningarna inom fältet för bostadsbyggande är att skapa miljösmarta lösningar för att möta den pågående klimatförändringen och att bygga bostäder som är inkluderande avseende boendekostnader och boendebehov, allt för att verka för ett socialt långsiktigt hållbart bostadsbestånd. Denna ansökan omfattar planering av ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla och stärka tävlingsprocesser som verktyg för ett innovativt och hållbart bostadsbyggande, där fokus svarar mot viktiga utmaningar i samhället såsom billigare bostäder, anpassbara bostäder och smarta energilösningar. Inriktningen är på markanvisningstävlingar, en tävlingsform som används av kommuner för att utveckla och genomföra projekt på offentligt ägd mark. Kommuner reglerar markvisningstävlingar på tre sätt: politiskt genom markanvisningspolicyer; professionellt genom tävlingsprogram som beskriver tävlingsuppgiften och dess villkor; och administrativt genom markanvisningsavtal med fastighetsföretag bakom vinnande tävlingsförslag. Ansökan är ett förprojekt som omfattar arbetet med att planera utvecklingen av två markanvisningstävlingar som prototyper i samverkan med Härryda kommun. Tävlingarna organiseras som professionella laboratorier för utveckling av innovativa bostadslösningar. I tävlingsförfarandet är ansvaret för kreativitet, innovation och nytänkande en kollektiv angelägenhet som distribueras mellan aktörerna i tid och rum. Nyckeln till framgång är en fråga om att främja och förmedla innovation i både tävlings- och implementeringsprocesser.   Målet för huvudprojektet är att utveckla markanvisningstävlingar genom följande fyra forskningsfrågor: Hur kan arrangören bidra till innovationer i programfasen?Hur främjas designteamens utveckling av innovativa förslag, och hur översätts mål och krav i tävlingsprogram till lösningar?Hur identifieras och bedöms innovationer i tävlingsförslag?Hur bevaras/stöds innovativa lösningar i genomförandet av vinnande förslag? FoU-projektet är länkat till temat "hållbara bostäder och offentliga miljöer" i Formas strategiska agenda. Det sker genom att tävlingsformen används som ett verktyg för att säkerställa bra, säkra och prisvärda bostäder för alla i energismarta byggnader. Nyttan med att utveckla och stärka tävlingsprocesser kan ses på flera nivåer. På global nivå förväntas projektet bidra med resultat i relation till FNs Agenda 2030, särskilt mål 11 och 16. På nationell och lokal nivå genereras kunskap om hur designlösningar kan tillgodose bostadsbehov för unga, äldre och familjer. På företagsnivå sprids FoU-resultat till konsult-, bygg- och fastighetsföretag. Nyckelaktörer för spridningen av resultat på nationell nivå är organisationer såsom Sveriges Arkitekter, Byggherreföreningar, Boverket samt Sveriges kommuner och regioner. På forskningsnivå bidrar projektet till att genera och redovisa resultat av central betydelse för kommunernas möjligheter att utveckla lösningar för en hållbar agenda.