Detaljerad information för diarienr  2020-00019  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Sinare, Hanna
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: hanna.sinare@su.se
Univ./Institution: Stockholms universitet - Stockholms Resilienscentrum
Projekttitel (sv): Planering för hållbara matsystem och interaktioner mellan tätort och landsbygd
Projekttitel (eng): Planning for sustainable food systems and interactions between urban and rural areas
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Matsystem består av produktion, förädling, transport och konsumtion av mat, och länkar därför ihop stad och tätorter med landsbygd. Planering för hållbara matsystem berör flera olika områden inom samhällsplaneringen, såsom folkhälsa, arbete med att minska utsläpp samt anpassning till ett förändrat klimat, krisberedskap och landsbygdsutveckling. Många olika typer av aktörer är också delaktiga i matsystemet. I ett globalt perspektiv har produktion av mat många negativa miljökonsekvenser, och obalanserad konsumtion har stora hälsoeffekter. Det finns därför möjlighet att uppfylla många olika samhällsmål genom att ställa om till hållbara matsystem. Livsmedelsförsörjning är ett område som nyligen har kommit tillbaka på agendan inom samhällsplaneringen och i många fall saknas ett långsiktigt, strategiskt angreppssätt som ser till hela matsystemet. För att samhällsplaneringen ska kunna stödja en omställning mot hållbara matsystem som klarar olika typer av kriser och störningar behöver nya arbetssätt utvecklas. Vår projektidé är att stödja utvecklingen av sådana arbetssätt i två regioner: Stockholm-Mälardalen och Jämtland Härjedalen. Den första regionen har högre befolkningstäthet och en ökande befolkning i många kommuner och klimatet tillåter odling av fler grödor än i Jämtland Härjedalen. I Jämtland Härjedalen minskar i stället befolkningen i många kommuner och en större andel av befolkningen bor på landsbygden. I båda regionerna finns regionala matstrategier och de är kända för innovation på matområdet. I Stockholm-Mälardalen har vi pågående samarbeten med centrala aktörer som Södertälje kommun, vilka har etablerat sig som en regional livsmedelsnod. Vi kommer att fokusera på att bygga upp liknande kontaktnät i Jämtland-Härjedalen och att genom intervjuer och workshops identifiera centrala forskningsfrågor tillsammans med aktörerna. Projektets mål är att bidra till en innovativ samhällsplanering som integrerar olika sektorer, koordinerar arbetet över olika nivåer, har högt deltagande och bättre hanterar målkonflikter. Projektet kommer att utforma forum för att skapa ny kunskap tillsammans och föra en aktiv dialog kring knäckfrågor i omställningsprocessen som involverar många olika perspektiv. För att bidra med nytt kunskapsunderlag och möjliggöra för ett större deltagande från grupper som annars upplever sig exkluderade i planeringsprocesser, kommer vi att genomföra en intervjustudie med  glesbygdsbefolkning, nyanlända och unga. Vi kommer också att sammanfatta lärdomar och framgångar från andra håll i världen som kan ge inspiration för att utveckla nya sätt att arbeta, samt stödja nuvarande innovativa initiativ i samhällsplaneringen inom de två regionerna. Vår ambition är att bidra till en samhällsplanering som mer effektivt kan navigera komplexa omställningsprocesser mot en hållbar utveckling.