Detaljerad information för diarienr  2020-00020  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Lindkvist, Christina
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: christina.lindkvist@mau.se
Univ./Institution: Malmö universitet - Institutionen för Urbana studier
Projekttitel (sv): Hållbara infrastrukturer i tider av knapphet: Förbättrad planering genom lärdomar från Global South
Projekttitel (eng): Sustainable Infrastructures in Times of Scarcity: Improvements in Planning by Learning from the Global South
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Projektet tar sin utgångspunkt i FNs globala mål om hållbara städer och transporter med särskilt fokus på kommuners och regioners långsiktiga kapacitetsbyggande och samordnande av samhällsplanering. Modeller för att utveckla inkluderande plattformar för social rättvisa, jämställdhet och tillgänglighet till transporter står i fokus men infrastruktur är det övergripande tema som också inkluderar organisering för tillgänliggöra infrastruktur. Planeringsbidraget som söks kommer att finansiera en två dagars workshop med deltagare från ett urval svenska kommuner, representanter från Vietnam och Malawi samt forskare från Sverige och USA. Arbetet leds av forskarteamet vid Malmö universitet. Resultatet från workshopen kommer att ligga till grund för en fullskalig ansökan till Formas om hållbar och innovativ samhällsplanering i tider av knapphet. Forskningsprojektet avser att fortsätta samarbetet som initieras i planeringsstudien.Infrastrukturers roll för det hållbara samhället har fått allt större betydelse inom samhällsvetenskapen och betraktas inte längre som enbart tekniska system som kopplar samman olika funktioner i samhället utan också i hög grad som medskapare av det fysiska och sociala rummet och inkluderar därmed perspektiv på social rättivisa. Att infrastrukturer brister är i det senmoderna samhället näst intill omöjligt att föreställa sig. Trots det har det på senare år uppstått situationer som utmanar tillförlitligheten i systemen. När nationalstaten dragit sig tillbaka får kommunerna axla allt större ansvar och förväntningar på att hitta innovativa lösningar för att utveckla, finansiera, underhålla och distribuera infrastruktur. Detta görs genom samverkan mellan olika parter; offentliga aktörer, privata företag, samhällsentreprenörer och frivilligorganisationer. Detta är arbetsformer som är väl kända i andra delar av världen där såväl informella konstellationer som mer formaliserade samverkansprocesser bidrar till att lösa tillgänglighet till infrastruktur.Den industrialiserade världen uppvisar idag samhällsproblem som brukar tillskrivas sk. utvecklingsländer med ökade samhällsklyftor, hemlöshet och försörjningssvårigheter. Forskare menar att det euro-amerikanska forskningsperspektivet som präglat stads- och samhällsplanering behöver justeras och att det kan ske med hjälp av de erfarenheter och kunskaper som finns i länder som alltid kännetecknats av ekonomiskt knapphet. Med hänvisning till forskning som bedrivits ur ett Global South-perspektiv, menar vi att det finns lärdomar att dra från länder som arbetar utifrån andra förutsättningar än de vi känner från Global North. Exempel på innovationer som utvecklats ur behov är Uber och Airb&b. Idag brottas kommuner med starka ekonomiska intressenter samtidigt som grundläggande krav på bostäder och tillgängliga kommunikationer efterfrågas av både fattiga och rika invånare. Med andra utgångspunkter än de vi tar för givet, menar vi att det finns nya potentiella lösningar att identifiera.