Detaljerad information för diarienr  2020-00024  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Hellström, Björn
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: bjorn.hellstrom@arch.kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - KTH Arkitekturskolan
Projekttitel (sv): HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING MELLAN MIKRO- OCH MAKRONIVÅER - Spelplan för lokalsamhället
Projekttitel (eng): SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT BETWEEN MICRO- AND MACRO LEVELS - Game plan for the local society
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Övrig annan humaniora
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Projektet HÅLLBAR LANDSBYGDSUTVECKLING MELLAN MIKRO- OCH MAKRONIVÅER - Spelplan för lokalsamhället handlar om "stora frågor på små platser".Att överbrygga växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en central samhällsutmaning. Sverige är det EU-land där urbaniseringen sker snabbast (SCB 2018), samtidigt som orter med negativ befolkningsutveckling förlorar tillgångar i form av kunskaps-, kulturellt och socialt kapital. Problemen förstärks av bristande samordning mellan nationell, regional och lokal nivå. Detta yttrar sig i att regelverk utformas och myndigheters beslut tas med bristande kunskap om dess effekter, samtidigt som landsbygdskommuner brottas med hur deras lokala komplexa utmaningar ska hanteras för de som vill leva, bo och hållbart utveckla bygden. Det finns ingen universallösning eftersom problemen i hög grad är beroende av såväl platsbundna lokala villkor (mikroperspektiv) som komplexa omvärldsförutsättningar (makroperspektiv).Projektets mikroperspektiv utgår från lokalsamhällets erfarenheter, resurser och handlingsutrymmen. Mikroperspektivet klarlägger ett samhälles, en grupp människors, en enskild individs sammanhang och nuläge som utgör delar av ett större socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt sammanhang - de lokala perspektiven länkas till ett regionalt, nationellt och globalt makroperspektiv. Mikroperspektivet handlar framförallt om att göra de lokala berättelserna (fakta) användbara, som utgångspunkt för en förändring i samhällsplaneringen.Projektet utgångspunkt för att möta samhällsutmaningen är att utgå från lokalsamhällets förutsättningar och därpå utveckla analysinstrument och metoder för systematisk bearbetning och för att bidra med nya lösningar. Projektgruppen - med forskare, kommuner, medborgare, civilsamhällesorganisationer och myndigheter - ska tillsammans engagera sig i följande fyra områden: Mikro-Historier: Erfarenheter, engagemang och kunskap på lokal nivå Mikro-Livsmiljöer: Dialog och inkludering för ömsesidigt förstärkande lokala kopplingar mellan fysiska, sociala och kulturella investeringar Mikro-Processtyrning: Organisation, samverkan och delaktighet som stöd för lokal samhällsplanering och styrning som bidrar till hållbar utveckling Makro-Processtyrning: Evaluering, systematisering och förmedling av 1-3 på regional och nationell nivå, med särskilt fokus på FN:s Globala mål 10 och 11Utmaningens behovsägare är de många kommuner som behöver styrsystem för en hållbar landsbygd, i synnerhet en organisation med rutiner som värderar annat än befolkningstillväxt och exploatering. Vilka utvecklingsbara värden kan knytas till en gles befolkning vad gäller till exempel möjlighet att verka nära familjen, konst och kultur, förstärkt lokal offentlig och privat service? Dessa kvalitativa aspekter på hållbar landsbygdsutveckling har inte tillräckligt uppmärksammats. En levande landsbygd är en resurs för staden och vice versa.