Detaljerad information för diarienr  2020-00026  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Andersson-Sköld, Yvonne
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: yvonne.andersson-skold@vti.se
Univ./Institution: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) - Miljö (MILJÖ)
Projekttitel (sv): Validerade effekter av infrastrukturåtgärder
Projekttitel (eng): Validated effects of infrastructure measures
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Nationalekonomi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vad är problemetIdag saknas effektbedömningar och värderingar av faktiska och upplevda förändringar vid transportinfrastrukturåtgärder. En viktig orsak till detta är att utvärderingar sällan genomförs, och om de genomförs utförs de oftast enbart efter införd åtgärd. En annan orsak är att det är komplexa system och att det saknas väl definierade indikatorer, något som även gäller då sambanden är välkända (som för hälsa och luftkvalitet). De flesta orsak-verkansamband är komplexa och kräver mera omfattande utvärderingar.Dagens utformning av transportsektorn är inte i linje med en hållbar utveckling. Sektorn bidrar avsevärt till klimatförändringar, till förtidiga dödsfall, sjukdomar och skador på grund av luftföroreningar, buller och olyckor, till minskad fysisk vardagsaktivitet som påverkar stresshantering, kognitiv förmåga och leder till fetmarelaterade sjukdomar. Trängsel i trafiksystemet påverkar tillgången till ekosystemtjänster som är betydelsefulla för människors välbefinnande. Brist på transportval begränsar sociala och ekonomiska möjligheter, speciellt för personer som är fysiskt, ekonomiskt eller socialt missgynnade. Ofta, har dessa individer mer begränsad tillgång till bil vilket minskar rörlighet och tillgänglighet, som kan skapa otrygghet och bidra till minskad delaktighet och inkluderande. Effektbedömningar är därför viktiga för att kunna bidra till en hållbar utveckling som även tar hänsyn till olika gruppers behov och intressen.LösningarIcke-tekniska lösningar för ökad hållbarhet är t.ex. lagstiftning, ekonomiska styrmedel och fysisk planering såsom utvecklad kollektivtrafik, utbyggnad av säkra, trygga och attraktiva cykel- och gångmöjligheter och begränsande åtgärder mot biltrafik.För att säkerställa att de åtgärder som vidtas är effektiva krävs emellertid ny kunskap om orsak-verkansamband, relevanta indikatorer samt väl utförda mätningar och bedömningar.Projektets mål och syfteSyftet med projektet är att utveckla ett ramverk för att bedöma, värdera och säkerställa om infrastrukturåtgärder resulterar i avsedda effekter avseende klimatpåverkan, friskare luft, mindre buller, förbättrad hälsa, allmänt välbefinnandet, tillgänglighet för alla och bidrar till grundläggande trygghet, säkerhet och delaktighet (de globala hållbarhetsmålen 3, 9, 10, 11, 13 och 15).Ramverket kommer, i samverkan med kommunala planerare och tjänstemän, att testas på fallstudier med fokus på åtgärder som gynnar gång, cykel och kollektivtrafik för att säkerställa ramverkets relevans och användbarhet.Användbarhet och samhällsnyttaRamverket, inklusive de indikatorer och metoder samt schablonvärden som kommer att ingå däri ska användas för planering för att öka transportsektorns bidrag till en hållbar samhällsutveckling.Resultatet från fallstudierna kommer att visa hur effektiva olika åtgärder är samt ge goda exempel och rekommendationer på åtgärder och vara till nytta för planerare på lokal, regional och nationell nivå.