Detaljerad information för diarienr  2020-00028  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Ågren, Anneli
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: Anneli.Agren@slu.se
Univ./Institution: Sveriges lantbruksuniversitet - Skogens ekologi och skötsel
Projekttitel (sv): Förbättrad spatial samhällsplanering med kartor utvecklade med hjälp av artificiell intelligens
Projekttitel (eng): Improving sustainable spatial planning using maps developed by artificial intelligence
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Annan geovetenskap och miljövetenskap, Datorsystem
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För att uppnå FN:s globala miljömål och bidra till en hållbar samhällsutveckling behövs bättre dataunderlag. Markanvändning och vattenhänsyn har identifierats som särskilt eftersatta områden inom spatial planering. Vi föreslår därför en lösning med nya högupplösta digitala kartor vilket kommer att underlätta digitaliseringen och effektiviseringen inom våra areella näringar och samhället i stort. I vår forskargrupp har vi arbetat sedan 2014 med att utveckla metoder för mer korrekta kartor. I projektet kommer vi att använda artificiell intelligents (AI) för att skapa högupplösta pålitliga kartor över Sveriges jordarter och hydrologi, tränade utifrån data från nationella inventeringar. För att kunna säkerställa en god grundvattentillgång med hög vattenkvalitet och klimatsäkra Sveriges infrastruktur krävs bättre kartunderlag. I ett framtida klimat ökar risken för extrema vädersituationer. Mer frekventa översvämningar medför ökade risker för att vägar och järnvägar spolas bort, samt att bebyggelse hamnar under vatten. Även förekomsten av torka förutses öka, med stora konsekvenser för bl.a. jordbruk och skogsbruk och bristande dricksvattentillgång. Som ett led i Sveriges digitaliseringsstrategi vill vi nu förbättra den spatiala samhällsplaneringen med AI-utvecklade kartor.Vår forskning visar att bara 19 % av vattendragen finns med på kartorna. Med ett bättre kartunderlag kan vattenhänsynen optimeras vid markanvändning och vår forskning har resulterat i en karta där 56 % av vattendragen finns med. Vi ser samma problematik kring våtmarker. Stora öppna myrar syns tydligt från luften och är utritade på dagens kartor. Tyvärr utgör de bara 36 % av Sveriges våtmarker. Skogbeklädda våtmarker och fuktiga marker i anslutning till vattendrag och sjöar saknas på dagens kartor. Men, genom att kombinera den nationella laserskanningen med AI kan vi nu för första gången kartera 75 % av alla blöta och fuktiga marker i det svenska skogslandskapet. I en pilotstudie visar vi att AI även kan användas till automatisk kartering av diken och vattendrag. Dagens kartor visar ca 10 % av alla diken, med hjälp av AI kunde vi kartera 77 %. Nu vill vi vidareutveckla metoderna och använda AI för att förbättra Sveriges spatiala planeringsunderlag.Med ett korrekt planeringsunderlag i form av bättre högupplösta kartor kan effektiviteten och lönsamheten öka för både jordbruk och skogsbruk men också för svenska byggföretag. Korrekt information om jordarter och hydrologin är nödvändigt för att säkra vår infrastruktur. Samtidigt kan skyddet av miljön optimeras för att säkra en vattenförsörjning med god kvalitet, ett hav i balans samt främja den biologiska mångfalden.Då spatial planering sker på en rad olika nivåer i samhället kommer projektet att genomföras i samarbete med en rad olika aktörer på olika nivåer; myndigheter, länsstyrelser, kommuner, organisationer, företag och markägare, för att säkerställa att de utvecklade kartorna ska komma till bästa användning i samhället.