Detaljerad information för diarienr  2020-00036  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Allard, Christina
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: christina.allard@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för samhällsvetenskap
Projekttitel (sv): ´Scaling up´: Instrument för strategisk och regional planering av mineralutvinning
Projekttitel (eng): Scaling up: Tools for strategic and regional planning of mineral extractions
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Metallurgi och metalliska material, Juridik och samhälle, Studier av offentlig förvaltning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Målsättningen med projektidén är att utveckla den svenska samhällsplaneringen genom nya strategiska planverktyg i glesbygdsområden, särskilt där kritiska naturresurser är belägna. Den "gröna omställningen" förutsätter exempelvis en tillgång till innovationskritiska mineraler såsom koppar, litium och sällsynta jordartsmetaller för batterier, vindkraftverk och solceller. Den ökande efterfrågan på naturresurser förstärker redan existerande markanvändningskonflikter. I Sverige är frågan om nya gruvetableringar särskilt konfliktfylld och i dagsläget fattas inga nya beslut om tillstånd på grund av detta. Det finns inga tecken på att dessa spänningar och lokalt motstånd kommer att minska under kommande år utan snarare intensifieras, särskilt i förhållande till samebyar som blir särskilt påverkade av planerna på nya gruvor. Samerna som urfolk, och renskötande samer i synnerhet, har särskilda rättigheter som måste beaktas i beslutsprocesser. De är även hårt trängda av kumulativa effekter från andra verksamheter inom samebyns betesområden. I en tid då efterfrågan på naturresurser ökar, finns behov att ta hänsyn till olika intressen av betydelse för lokalbefolkning, samer, företag, regionen och för landet i stort - och frågan om nya gruvor är ett utmärkt exempel att studera ett hållbart samhällsbyggande utifrån.Vår forskningsidé handlar därför om att skapa möjligheter att i ett tidigare stadium än tillståndsprocessen hantera överlappande intressen och markanvändnings- och naturresursbehov genom en proaktiv regional planering på en mer strategisk nivå. En sådan planering bör få betydelse för vilka områden som lämpar sig bättre för gruvetableringar, givet alla intressen och behov samlat. I sin tur ökar det förutsebarheten och transparensen av efterföljande tillståndsbeslut. Idag kan prospekterings- och gruvföretag spendera åtskilliga resurser och lång tid på projekt som troligen inte har förutsättningar att kunna genomföras. En viktig del av vår idé är att hämta inspiration från andra länder (särskilt Nya Zeeland, Kanada och Norge) som redan har planinstrument eller riktlinjer som visat sig vara framgångsrika eller innovativa, och som samtidigt hanterar urfolks rättigheter och traditionell markanvändning. Även om vårt fokus ligger på gruvetableringar kan utgångspunkten och planeringsverktygen tillämpas på andra mark- och naturresursexploateringar och områden med högre konfliktnivåer, såsom vindkraft, turism och infrastrukturprojekt.Vi har ett tvärvetenskapligt forskarteam (rättsvetenskap, statsvetenskap, malmgeologi) och vill etablera ett nära samarbete med våra identifierade partners, bestående av myndigheter kopplande till fysisk planering, regional utveckling, renskötsel och geologisk information, samt kommuner och branschorganisationer. Vi kommer att använda planeringsbidraget för att utveckla projektidén, identifiera nya partners och forskare, precisera samarbetet med alla partners samt utforma en konkurrenskraftig ansökan.