Detaljerad information för diarienr  2020-00041  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Martínez López, Miguel Angel
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: miguel.martinez@ibf.uu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Institutet för bostads och urbanforskning (IBF)
Projekttitel (sv): Innovativa, billiga och hållbara bostadsalternativ: en tvärvetenskaplig utvärdering av ETC Bygg
Projekttitel (eng): Innovative, affordable and sustainable housing alternatives: an interdisciplinary evaluation of ETC Bygg
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Sociologi, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det pågår en bostadskris i Sverige. Den drabbar framförallt låginkomsttagare och andra utsatta grupper, men nästan alla berörs av då 94 procent av befolkningen nu bor i en kommun där det är bostadsbrist (Boverket, 2019). I allt större utsträckning tillgodoses inte alla svenskars bostadsbehov, nya bostäder byggs framförallt för höginkomsttagare och billiga bostäder blir allt färre. Detta har bidragit till att Svenska städer är några av de mest segregerade i Europa (Thörn & Thörn, 2017; Andersson & Turner, 2014). Tillsammans med klimatförändringarna, ökande ojämlikhet och stora flyttströmmar mot landets städer utgör detta stora utmaningar för Sveriges omställningsarbete mot ett hållbart samhälle. För att kunna nå de globala målen i Agenda 2030 och framförallt mål 11 'hållbara städer och samhällen' krävs nya, innovativa lösningar. Målet med detta projekt är att utveckla en plan för en större tvärvetenskaplig utvärdering av den icke-kommersiella bostadsprojektet ETC Bygg. Syftet med en sån utvärdering är att skapa förståelse för om ETC bygg och den modellen de har utvecklat kan producera billiga och hållbara bostadsalternativ på en stor skala. Det mer omfattande tvärvetenskapliga forskningsprojektet kommer att utvärdera potentialen i ETC Bygg och deras icke-kommersiella 'crowdfunding-modell' för att producera bostäder.Med tvärvetenskapliga tillvägagångssätt kommer projektet att skapa kunskap om hur modellen uppstod och utvecklats över tid. Vidare kommer projektet att försöka skapa förståelse för om de specifika ekonomiska, miljömässiga, sociala och rumsliga kontexter i vilka ETC Bygg har uppstått. Detta skulle kunna säga någonting om modellens överförbarhet till tillexempel andra länder, varför den uppstått just i Sverige och på denna tidpunkt bland annat. Projektet kommer att fokusera på att utvärdera redan pågående byggprojekt i Västerås, Växjö och Malmö, var vi kommer att sammarbeta med de berörda kommunerna, 'aktivistgrupperna' och organisationen ETC Bygg. Ett sådant samarbete kan bidra till att göra möjligt en förståelse för de politiska och sociala förutsättningar nödvändiga för att ETC Byggs model ska kunna spridas till andra platser och således dess potentiella roll i att lindra bostadskrisen i Sverige. Resultatet av denna utvärdering kan även bidra till att generera kunskap som kan hjälpa till i arbetet mot att utveckla nya, hållbara bostadslösningar utanför ETC Bygg. Detta gör att studien har relevans för byggindustrin i stort, stadsplanerare, kommuner och civilsamhället.