Detaljerad information för diarienr  2020-00045  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Metzger, Jonathan
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: jonathan.metzger@abe.kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Samhällsplanering och miljö
Projekttitel (sv): Transformativt lärande i hållbar samhällsplanering: från hållbara stadsdelar till systemförändring
Projekttitel (eng): Transformational Learning in Sustainable Spatial Planning: From Exemplary Districts to Systemic Change
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Mycket av det arbete som under de senaste decennierna har gjorts för att utveckla hållbarare städer har varit i formen av spjutspetsprojekt på områdesnivå, i form av starkt hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområden. Hållbarhetsprofilerade stadsutvecklingsområden framställs ofta som testbäddar eller fullskaliga 'urbana experiment' som bidrar med kunskap som sedan kan ligga till grund för utvecklandet av nya verktyg och processer för en omställning mot mer hållbara framtida städer. Det finns således ofta antaganden om att lärande kommer att uppstå både inom och till följd av planerings-, utvecklings- och driftprocesserna för sådana utvecklingsområden. Men med tanke på lärandeprocessers sociala komplexitet är det vanskligt att anta att sådant lärande automatiskt kommer att ske. För att effektivt lärande verkligen ska uppnås krävs snarare en noggrann och genomtänkt design av de institutionella och organisatoriska arrangemang som kan möjliggöra för olika typer av aktörer att verkligen tillgodogöra sig en kunskapsbildning inom dessa processer. Därtill behövs en uppföljning av om lärande verkligen sker, och vad som kan göras för att förbättra lärandeförutsättningarna i förhållande till experimentella stadsutvecklingsområden - d.v.s. hur vi kan 'lära oss att lära oss bättre' inom hållbar stadsutveckling. Det är enbart genom välutvecklade lärandeprocesser som verkligt omvälvande förändringar av hållbar stadsutveckling kan uppnås. En bättre förståelse av hur detta kan möjliggöras skapar förutsättningar för utformandet av stadsplaneringsprocesser som framgångsrikt nyttiggör hållbarhetsprofilerade utvecklingsområden som pivåer utifrån vilka även den bredare Svenska planeringspraktiken och dess etablerade rutiner kan transformeras. Projektets fokus på lärandeprocesser synliggör att utvecklandet och testandet av innovativa hållbarhetslösningar och nya teknologier är en nödvändig, men i sig själv inte tillräcklig, förutsättning för att realisera en bredare transformation mot en samhällsplanering för mer hållbara framtida städer. En fokus på möjliggörandet av effektiva lärprocesser som involverar en mängd aktörer inom olika delar av samhället är minst lika viktig.