Detaljerad information för diarienr  2020-00048  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Kuchler, Magdalena
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: magdalena.kuchler@geo.uu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för geovetenskaper
Projekttitel (sv): SubCity: Framtida föreställningar om marken under staden
Projekttitel (eng): SubCity: Future imaginaries of the city subsurface
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Syftet med ansökan är att bättre förstå samspelet mellan förändringar i fysisk infrastruktur och nuvarande och framtida sociala strukturer i urbana miljöer. En ingång till att förstå hur en stad fungerar är genom samspelet mellan social och fysisk infrastruktur. Detta sker ofta med en stark återkoppling mellan de två. Ibland inträffar en radikal förändring i stadens funktionalitet, t.ex. på grund av nya tekniska lösningar, sociala förändringar eller att staden "växer ur" existerande infrastrukturlösningar. Ibland kan dessa förändringar få stora problem som följd, som i sin tur kräver ytterligare förändringar i t.ex. fysisk infrastruktur. Det förefaller som om vi nu i många städer i Sverige och runt om i världen befinner oss i de tidiga stadierna av en sådan förändring. Drivkrafterna är t.ex. ökade hållbarhetskrav, klimatförändringar, befolkningstillväxt, samt ökande trängsel. Som en effekt av detta ser vi en accelererande användning av undermarken för transporter och annan infrastruktur, energi och andra resurser, men även för utrymme för kommersiella och sociala aktiviteter. Även om användningen av undermarken för t.ex. transporter inte är något nytt, förefaller formen och omfattningen av framtida användningsområden sannolikt inte bara förändra städernas fysiska-tekniska funktionalitet, utan också även dess sociala strukturer och funktioner. Stora underjordiska konstruktioner är i praktiken permanenta, därför är långsiktig och god strategisk planering avgörande. Om denna planering bara utgår från ett tekniskt perspektiv, med implicita antaganden utifrån befintliga sociala strukturer, finns en påtaglig risk att beslut fattas som på lite längre sikt visar sig olämpliga. Detta riskerar inte bara stora onödiga kostnader i framtiden, utan kan även generera snarare än lösa framtida problem i stadens fysiska och sociala funktion. Vi vill arbeta tillsammans med myndigheter, aktörer och andra intressenter för att belysa samspelet mellan de stora tekniska förändringar som en ökande användning av undermarken och nuvarande och framtida sociala strukturer kan innebära. I den här föransökan vill vi främst inventera nuvarande planerings- och beslutsprocesser, samt de behov och visioner som finns för den ökande användning av undermarken vi står inför.