Detaljerad information för diarienr  2020-00050  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
de Jong, Annelise
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: annelise.dejong@ivl.se
Univ./Institution: IVL Svenska Miljöinstitutet AB - Klimat & Hållbara samhällssystem
Projekttitel (sv): Usereuse: Samhällsplanering av en infrastruktur för återanvändning - en nyckel till hållbar omställning
Projekttitel (eng): Usereuse: Community planning of an infrastructure for reuse - a transition pathway
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan naturvetenskap, Tillämpad psykologi, Ekonomisk geografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För att kunna uppfylla agenda 2030 kommer ett större användande av de resurser vi tar ut att krävas. En av nycklarna till en omställning är återanvändning.Det långsiktiga målet med projektidén är att skapa och underlätta för en infrastruktur för återanvändning, där återanvändning är norm och uppfattas som lika enkelt eller enklare än nyköp. Det kortsiktiga målet är ny kunskap för samhällsplanering av den omställning som krävs, som kan användas som beslutsunderlag och stöd för utformning av återanvändningslösningar för politiker, myndigheter, kommuner, näringsliv, forskning och ideell sektor. Det kan både handla om kravställande, och möjliggörande och undanröjande av hinder i reglering eller praxis, liksom om fysisk planering. Idag drivs återanvändning av både kommun, ideella och kommersiella aktörer, men i förhållandevis liten skala. I projektet vill vi både förstå om potentialen för uppskalning skiljer sig mellan dessa sammanhang, men också vad som krävs i form av infrastruktur och stöd för att en bred av aktörer ska kunna fortsätta samverka under uppskalning. Därför har vi involverat både kommuner, företag och ideella verksamheter som partners.Återvinning har i stor utsträckning kunnat lösas med tekniska lösningar. För återanvändning behövs en annan typ av innovation inom samhällsplanering och beteendeförändring. Frågor kring tillgänglighet, logistik och transporter kommer vara viktiga liksom inställning till och möjligheter att återanvända. Det kommer vara centralt att inkludera en bredd av aktörer i samhällsplaneringen för att kunna överbrygga gränserna mellan nyköp, secondhandmarknad och återvinning och i alla led använda den potential till återanvändning som finns.Projektidéen består av att:A) Undersöka olika situationer för återanvändning och ta fram underlag för var potentialen är stor för ökad återanvändning, ökad kvalitet, minskade transporter och en positiv inställning till återanvändning och ett högt upplevt värde på det återanvända. B) Utveckla möjligheter till samhällsplanering genom policylab, både genom kollaboration för att utveckla idéer, identifiera och utveckla incitament och styrmedel och pröva lösningar. Under planeringsbidraget i steg 1 är målet att ha identifierat rätt sammanhang (till exempel återvinningscentraler, bostadsförvaltare och butiker), parametrar (till exempel olika socioekonomiska områden, storlek på saker, genus) och datakällor (till exempel antal inlämnade, utsorterade och sålda objekt att följa och analysera), att ha skapat oss en fördjupad bild av vad vi vet och inte vet inom dessa och att ha formerat partnerskapet och utvecklat projektförslaget för steg 2 med en bred av aktörer.Resultat kan användas som underlag för inriktningsbeslut hos politiker, myndigheter och kommuner inom stadsplanering och avfallsförebyggande för att kunna skapa en infrastruktur och stöd för återanvändningsaktörer, liksom beslutsunderlag för näringsliv och ideell sektor och som underlag för vidare forskning.