Detaljerad information för diarienr  2020-00055  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Peters, Gregory
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: petersg@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Miljösystemanalys
Projekttitel (sv): Dolda kolflöden - en lucka i städers vattenplanering
Projekttitel (eng): Hidden carbon flows in urban water planning
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Geokemi, Vattenteknik, Miljöledning
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Vilka är de viktigaste insatserna för att minska en stads växthusutsläpp? Och hur stora är dessa utsläpp jämfört med andra utsläpp i Sverige? Frågorna är viktiga i den nuvarande klimatkrisen. Svaren beror på uppskattningar av utsläpp från svenska städer, beräkningar som bygger på olika standarder inklusive IPCC:s riktlinjer. Men metoderna täcker inte tillräckligt väl växthusgasutsläppen från stadens vattencykel.Nya upptäckter visar att en stor del av det kol som finns i hushållsavlopp är av fossilt ursprung. Kolets isotopsignatur (ungefär: hur mycket varje kolatom väger) skiljer sig om man jämför fossilt kol med kol från förnybara resurser (till exempel: vår mat). Det fossila kolet vi släpper in i vattensystemet inkluderar t.ex. petrokemikalier som finns i tvättmedel och kosmetika. När avloppsvattnet behandlas har koldioxidutsläppet samma effekt som koldioxid i bilavgaser. Men stadsvattenplanering försummar detta eftersom det inte finns tillräckliga vetenskapliga data för att få fram bra metoder för beräkningarna. Detta beror i sin tur på att de tillgängliga metoderna för att mäta den isotopsignaturen för kol antingen är mycket dyra och/eller långsamma. Innovativt tänkande är nödvändig för att skapa en ny praktisk metod. För att tillämpas i Sverige, i kommuner eller i nationell koldioxidredovisning, bör den också vara användbar internationellt.Vi vill förbättra städers vattenplanering via att integrera områdena miljösystemanalys (som inkluderar materialflödesanalys) och miljöorganisk kemi. Detta kommer att innebära ett helt nytt samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, ett globalt betydande centrum för spetskompetens för miljösystemanalys, och Göteborgs universitet, som har världsledande expertis inom miljökemi och äger nödvändig analysutrustning. Avsikten är att utveckla sätt att använda demografisk och marknadsinformation för att förutsäga flöden av fossilt kol i avloppsvatten. I ett första steg vill vi skapa dialog med flera svenska aktörer i den urbana vattensektorn och demonstrera våra kemiska analysmetoder för relevanta prover (till exempel tvättmedel och avloppsvatten), och samarbeta med relevanta forskare i Sverige och på andra håll samt utvärdera datatillgång relevant för urban metabolism.I slutändan strävar vi efter att skapa ett mycket större projekt som kommer att bygga vidare på detta första steg för att skapa ett omfattande dataunderlag i både organisk kemi och materialflödesanalys och att integrera dessa data. Genom ett samarbete mellan dessa olika discipliner ska en prediktiv modell skapas som kan inkluderas i svensk och global stadsvattenplanering samt urbana bokföringsmetoder för koldioxidutsläpp. Vikten av detta arbete är att det kommer att ge stadsplanerare och anda beslutsfattare bättre uppskattningar av konsekvenserna från olika insatser i de urbana VA-systemen på flödet av växthusgaser och en mer vetenskaplig grund för val mellan olika investeringar i de växande städernas infrastruktur.