Detaljerad information för diarienr  2020-00057  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Ottosson, Henrik
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: Henrik.Ottosson@kemi.uu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Inst för kemi Ångström
Projekttitel (sv): Sustainable or segregated - who has the possibility to choose technology for renewable energy?
Projekttitel (eng): Hållbart eller segregerat - vilka har möjlighet att välja förnybar energiteknik?
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Energisystem, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Dagens samhälle är avhängigt en kontinuerlig tillförsel av energi. Vi använder elenergi från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft och solceller och kemisk energi som vid förbränning av bränslen omvandlas till andra energiformer, exempelvis rörelseenergi i en bil. Vilka som har tillgång till teknik för förnybar energi kommer oundvikligen att inverka även på den sociala hållbarheten i morgondagens samhälle. Internationellt sett sker en ökad gentrifiering i spåren av anpassningen till ekologisk/miljömässig hållbarhet, så kallad eko-gentrifiering. I städer och områden som utvecklats miljömässigt hållbart sker en inflyttning av välbärgade, medan många som bott där tidigare flyttar till stadens utkanter. Hur undviks att en omställning till ett miljömässigt hållbart samhälle leder till social och ekonomisk utträngning och alltmer segregerade städer?Risken att förnybar energiteknik inte når alla kan få mycket allvarliga konsekvenser om det leder till ökad samhällspolarisering. Eftersom tillgång till energi är central idag och kommer att bli ännu mer avgörande måste vi försäkra oss om att den förnybara energitekniken når alla oavsett socioekonomi och var man bor. Med stöd i GIS kan geokodade data från olika registerdatabaser knytas samman. Detta gör det möjligt att beräkna grannskapseffekter, konstruera nya variabler och studera hur tillgänglighet, och integration fungerar och kan utvecklas lokalt och regionalt. I projektet kommer vi att undersöka hur spridning av ny energiteknik (solceller, elbilar, energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, etc.) ser ut och hur den korrelerar med socioekonomiska faktorer.Uppsala kommun innefattar en av Sveriges snabbast växande städer, flera mindre orter och en landsbygd som delvis är mycket glesbefolkad (~3 invånare/km2). Uppsala kommun är som ett "Sverige i miniatyr" som utgör ett bra studieobjekt för forskning om hur förnybar energiteknik används och sprids, och hur utvecklingen av förnybar energiteknik bör utformas och introduceras för att spridas brett och motverka eko-gentrifiering.  Genom att förstå hur dagens förnybara energiteknik nyttjas, och vilka problem som finns, kan vi samverka för ökad innovationskraft om hur morgondagens teknik bör introduceras.Ångströmlaboratoriet vid UU är Sveriges ledande center för energiforskning. Verksamheten sträcker sig från praktiknära forskning till grundforskning där tillämpningarna ligger i framtiden. I ett projekt med forskare i samhälls-, teknik- och naturvetenskap, strategiska samhällsplanerare vid Uppsala kommun, och STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle) ämnar vi undersöka hur förnybar energiteknik används, sprids och vilka sociala konsekvenser det ger. Vilka socioekonomiska grupper nyttjar idag tekniken och i vilka delar av Uppsala kommun är nyttjandet som störst/minst? Förnybar energiteknik finns inom transport och resande såväl som inom boende och byggande, och kommunen har höga ambitioner att nå målen inom Agenda 2030.