Detaljerad information för diarienr  2020-00060  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Friman, Margareta
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: margareta.friman@kau.se
Univ./Institution: Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning,
Projekttitel (sv): Sociala dimensioner i samhällsplanering: vikten av upplevd tillgänglighet
Projekttitel (eng): Managing the social dimensions of transport: the role of perceived accessibility
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tillämpad psykologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Det är ingen nyhet längre i Sverige att vi måste planera för, och införa, olika typer av åtgärder och förändringar som leder till mer hållbara samhällen. I detta har våra transportsystem en stor roll då dessa avgör vilka möjligheter det finns för olika människor att välja ett mer hållbart färdmedel i det dagliga livet. Detta gäller såväl i våra städer som på mindre orter. För att olika individer ska ha möjligheter till ett mer hållbart resande behöver vi alltså se till att hållbara färdmedel och transportsystem är tillräckligt tillgängliga för att vara realistiska alternativ till bilen. Detta gäller såväl de alternativ som redan finns idag (tex cykel/cykelbanor, kollektivtrafik) som när vi planerar för nya lösningar och typer av mer hållbara samhällen. Idag saknas dock verktyg i samhälls- och transportplaneringen för att i någon större skala utvärdera människors upplevelser av sin tillgänglighet, något som innebär att vi idag inte har kunskap kring hur tillgängligheten upplevs av olika (grupper av) människor och på olika platser i landet. Detta är oroande då tidigare forskning visat att en låg upplevd tillgänglighet leder till minskat välmående, samt att människor med låg tillgänglighet riskerar att hamna i socialt utanförskap. Till exempel saknar vi idag kunskap kring, och alltså även möjligheter att påverka, vart insatser behövs för att öka den upplevda tillgängligheten, och för vilka grupper av människor. Projektet syftar därför till att, i nära samarbete med samhällsplanerare och praktiker, öka kunskapen kring olika människors upplevelser av den tillgänglighet de har till platser och aktiviteter som är viktiga för dem i det dagliga livet. Denna kunskap kan därefter användas som underlag för en samhällsplanering som inkluderar olika grupper i samhället, utifrån medborgarnas eget perspektiv, som en del i att minimera riskerna för socialt utanförskap under omställningen till ett mer hållbart transportsystem.