Detaljerad information för diarienr  2020-00061  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Kanters, Jouri
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: jouri.kanters@ebd.lth.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Arkitektur och byggd miljö
Projekttitel (sv): Planering för solbelysta utomhusmiljöer och byggnader
Projekttitel (eng): Planning for sunlit outdoor environments and buildings
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Energisystem
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Varje timme träffar solen jorden med mer energi än vad hela världen förbrukar på ett år. Det är därför viktigt att ta till vara all denna solenergi på bästa möjliga sättet. Detta kan göras genom att passivt använda solenergin (dagsljus och direkt solljus) och genom en aktiv användning (solel och solvärme).Våra framtida städer behöver planeras på ett sätt som säkerställer god tillgång till solen. Samhällsnyttan av god soltillgång är hög för att det påverkar vår hälsa och välbefinnande positivt, kan ge ökade möjligheter för gröna grannskap, möjliggöra urbant jordbruk även i täta städer, kan leda till en känsla av en säker utomhusmiljö, ge ökad produktivitet på kontor, leda till ett lägre energibehov för belysning i inomhusutrymmen tack vare mer dagsljus och samtidigt lokalt producera förnyelsebar energi för att uppfylla långsiktiga klimatmål.Stadsplanerare spelar en nyckelroll i övergången till hållbara städer, eftersom detaljplaner utformar möjligheter men också potentiella hinder för att fullt utnyttja inkommande solenergi. Samtidigt blir svenska städer allt tätare, vilket kan resultera i en brist på betydande dagsljusåtkomst i byggnader och utomhusmiljöer, vilket inte bara påverkar vår hälsa utan också kan också leda till högre energianvändning.Inom utlysningen 'samhällsplanering för omställning' steg 1 syftar denna ansökan till att vidareutveckla ett koncept och ett samverkande tvärvetenskapligt partnerskap mellan akademi och stadsplanerare. För steg 1 är målet att få en överblick av de rutiner, arbetsflöden och metoder som stadsplanerare använder i olika kommuner i Sverige för att utvärdera soltillgång i detaljplaneringen. Två workshops kommer att hållas med alla projektdeltagare för att identifiera luckorna i utvärderingar och procedurer för soltillgång, identifiera behov och välja relevanta fallstudier för att fördjupa studien. Steg 1 är nära kopplat till ett större forskningskoncept (steg 2) med syftet att undersöka och utveckla nya rutiner för att säkerställa adekvat soltillgång till offentliga utrymmen och att utveckla nya mätvärden, 'Key Performance Indicators' och beslutskriterier som garanterar dagsljus och direkt soltillgång för utomhusmiljöer och byggnader, tillgång till passiv solenergi och möjligheter för lokal solenergiproduktion.Projektgruppen består av stadsplanerare från olika stadsbyggnadskontoren i södra Sverige och forskare från Lunds universitet. Forskarna har erfarenhet kring passiv utnyttjande av solenergi, aktiv solenergiteknik, elektrisk belysning och dagsljus, och deltagande stadsplanerare har arbetat med flera översiktsplan och detaljplaner.