Detaljerad information för diarienr  2020-00065  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Dahl, Per-Johan
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: per-johan.dahl@arkitektur.lth.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Arkitektur och byggd miljö
Projekttitel (sv): Implementering av Plan Redux som metod för hållbar tranformativ samhällsplanering
Projekttitel (eng): Implementation of Plan Redux as Method for Sustainable Transformative Spatial Planning
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För att våra städer och samhällen skall kunna ställa om till att bli klimat- och resurseffektiva så måste samhällsplaneringens verktyg och protokoll förnyas. Dessa har skapats under 1900-talet för expansion av tätorter och anläggandet av ny bebyggelsemiljö, men vid en omställning av samhället är uppgiften snarare att ta tillvara befintliga miljöer och bygga om, transformera, dessa. Att transformera befintliga miljöer innebär större komplexitet i fråga om aktörskonstellationer och platsers kvaliteter och förutsättningar. Nya metoder, verktyg och styrning måste därför utvecklas som möjliggör för organisationer att förhålla sig agilt till olika kunskapskulturer och tidsdjup i transformationsprocesserna, att inte låsa fast sig vid statiska statsbyggnadsmodeller samt att bygga kloka strukturer för att omhänderta ny kunskap kontinuerligt.Detta projekt tar avstamp i resultat och nätverk som utvecklats under sex års forskningssamarbete mellan Lunds universitet (LTH), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad kring Älvstaden. Ansökan om planeringsbidrag avser att förbereda för en implementering av ett metodologiskt ramverk, som benämns Plan Redux, för integrerat och hållbart samhällsbyggande samt för beforskandet av de nya metoder, verktyg och styrningsmodeller som ramverket erbjuder. Detta kommer att stötta en omställning till flexibel och transformativ samhällsplanering för genomförandet av hållbara boende- och vistelsemiljöer. Projektet fokuserar på två områden i Göteborg där pågående omvandlingsarbete sker; Frihamnen och Gullbergsvass-Ringön-Göta älv. Det inarbetade samarbetet mellan forskare vid LTH och SLU samt tjänstemän från Göteborgs stad kommer att möjliggöra utvärdering och implementering av forskningsresultat i den fysiska planpraktiken under steg 2. Målsättningen med ansökan för steg 1 är att utveckla projektidén genom kunskapsöversikt och syntes av tidigare forskningsresultat samt att mobilisera ett transdisciplinärt samarbete mellan forskare och tjänstemän vid Göteborgs stad samt intresseorganisationer och allmänheten.Behovet av nya metoder, verktyg och protokoll som stöttar en flexibel och transformativ omställning till ett hållbart samhällsbyggande är globalt, och gäller såväl i Europa som i USA, Asien och Australien. Internationell forskning pekar på att inarbetade modeller och tillvägagångssätt ofta misslyckas med att tillvarata platsers specifika egenskaper och resurser samt är oförmögna att respondera gentemot samtida socioekonomiska behov och möjligheter. Implementeringen av Plan Redux ger goda förutsättningar att bidra med ny kunskap och konkreta tillvägagångssätt för att utveckla samhällsplaneringen inte bara i Sverige utan internationellt, och därmed få globalt genomslag i omställningen till ett hållbart samhällsbyggande. Projektet anknyter till teman 1) hållbara boende- och vattenmiljöer och 2) hållbar mark- och vattenanvändning samt till perspektiven 1) styrning och 2) organisation.?