Detaljerad information för diarienr  2020-00073  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Assmo, Per
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: per.assmo@hv.se
Univ./Institution: Högskolan Väst - Institutionen för ekonomi och IT
Projekttitel (sv): Medborgare, Segregation och Styrningsdynamik: Invånares erfarenheter av styre och praxis i tre områden i Trollhättans stad
Projekttitel (eng): Citizens, Segregation and Governance: Citizens experiences of governance and practice across three neighbourhoods in Trollhättan Municipality, Sweden
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Statsvetenskap, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Sverige står inför stora samhällsutmaningar där städer blir alltmer segregerade, med ökade klyftor mellan sociala grupper och geografiska områden. För att hantera dessa utmaningar och åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande utgör den offentliga samhällsstrukturen och dess organisation, likväl som civilsamhällets aktörer, viktiga funktioner för planering och implementering av stöd och resurser som kan främja resurseffektiva, inkluderande och trygga samhällen där alla medborgare vill och kan leva.Detta projekt syftar till att beskriva, förstå och analysera medborgares syns på lokal politik och styrning, i förhållande till frågor om segregation, tillhörighet, jämlikhet, inkludering och demokrati. Hur ser de lokala medborgarna, inom olika socio-ekonomiska och geografiska områden, på vilka insatser som behövs? Hur kan lokala offentliga och andra aktörer i civilsamhället, såsom företag, föreningar och medborgare, bli del av styrning och insatser i olika områden för att utveckla ett mer tryggt, inkluderande, sammanhållet och därigenom hållbart samhälle? Genom spegling av medborgares och kommunens perspektiv beskriver projektet - viktiga politiska frågor, och därtill huvudsakliga aktörer, för att utröna implikationer för styrning, jämlikhet, demokrati, och medborgares inkludering.Nationella och regionala policies och beslut implementeras vanligen genom en kommunal organisation, med stuprörslika sektoriella top-down strukturer. Denna typ av mer instrumentella strukturer saknar dock förmåga att identifiera och tillgodose de utmaningar som medborgare upplever i sin reella och mer komplexa vardag. På kommunal nivå finns ett behov att utveckla ett mer helhetsorienterad, inkluderande perspektiv, och därtill relaterat analysmodell, som kan inkludera människorna som berörs i en mer koordinerade planerings- och implementeringsprocesser. Människor upplever olika utmaningar i sitt dagliga liv och uppehälle, vilket också gör att man agerar utifrån hur samhället och är strukturerat och organiserat. Varje samhälle har formella och informella strukturer som till stor del är tidsrumsligt specifika. Detta innebär också att lagar och regler, likväl som normer, inte är statiska utan kan förändras över tid.    Genom detta projekt avser vi utveckla ett helhetsorienterad lokalt tidrumsligt perspektiv som utgår från människors perspektiv på utmaningar och behov, för att utveckla analys-, planerings- och utvecklingsmodeller som kan främja en mer inkluderande, jämlik, resurseffektiv, och därmed hållbar samhällsutveckling.