Detaljerad information för diarienr  2020-00080  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Viklander, Maria
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: maria.viklander@ltu.se
Univ./Institution: Luleå Tekniska Universitet - Avdelningen för arkitektur och vatten
Projekttitel (sv): Övergång till hållbar dagvattenhatering i befintlig bebyggelse
Projekttitel (eng): Achieving sustainable stormwater management in existing development
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljöledning, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Befolkningstillväxt och urbanisering, en åldrande konventionell (vatten) infrastruktur med minskande prestanda och ett förändrat klimat utgör många utmaningar, både lokalt och globalt. Särskild påverkas dagvattenhanteringen som omfattar den traditionella åldrande grå infrastrukturen, ökande implementering av den progressiva gröna infrastrukturen och själva recipienten. Water Sensitive Urban Design (WSUD) är ett holistisk koncept för att skapa en hållbar urban dagvattenhantering genom att återställa naturliga processer.Men övergången till ett hållbart samhälle står inför utmaningar, särskilt i befintliga bebyggda områden. I befintlig bebyggelse är redan de yttre förutsättningarna satta, så som att höjdsättningen är bestämd, byggnaderna har sin bestämda plats, markanvändningen är bestämd samt att ledningsnätet är dimensionerat enligt tidigare förutsättningar. Dessutom saknas stöd i lagstiftningen för att förbättra befintliga dagvattenlösningar. Syftet med detta projekt är att ge förslag hur fysisk planering kan bidra till att nå en hållbar daghantering i sådana områden baserat på WSUD-konceptet och med hjälp av en living lab metod i två kommuner.Frågor som kommer att undersökas är:Hur ska vi bäst kunna genomföra en omvandling från dagens slutna dagvattennät till ett mer öppet och hållbart system i befintlig bebyggelse? Hur får man detta ekonomiskt försvarbart? Ska man exempelvis börja med en kartläggning av befintligt system, se var det finns mest kapacitetsbrist och vilka större upptagningsområden som finns, eller vilka recipienter som är känsligast, och därefter prioritera var åtgärder ska göras, ska de göras i samband med övrig ombyggnation för mest ekonomisk vinning? Vilka hållbara dagvattenlösningar är mest lämpade (ekonomiskt, förorenings- och flödesmässigt, platsmässigt) i vilka situationer i den befintliga bebyggelsen? Var i systemet är det mest lönsamt/effektivt att ersätta befintligt ledningsnät med andra lösningar, längre uppströms/nedströms, i flackare/brantare partier, mer tätbebyggt/glesare etc. Kan exempelvis resultera i en sammanställd excellista med olika åtgärdsförslag lämpade för olika förhållanden nämnda ovan.I det första steget är LTU, Östersund kommun och Malmös kommunala vattenföretag VASyd kärngruppen. Denna grupp består av två ambitiösa kommuner med olika, kompletterande förutsättningar och en av de världsledande forskningsgrupperna inom dagvatten, vilket innebär att denna grupp är välplacerad för genomföra denna integrerade forskning.WSUD riktar sig direkt mot att nå minst tre av de teman som anges i forskningsagendan denna utlysning är en del av. Vidare bidrar detta projekt till att uppnå flera av de svenska miljökvalitetsmålen och FN: s mål för hållbar utveckling.