Detaljerad information för diarienr  2020-00083  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Kärrholm, Mattias
Titel:  Professor
Kön:  Man
E-post: mattias.karrholm@arkitektur.lth.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Arkitektur och byggd miljö
Projekttitel (sv): Om medborgarens tillgång till bostad och det delade boendets effekter på ensamhet och hälsa
Projekttitel (eng): Access to dwellings, and the effects of co-living on loneliness and health
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Socialantropologi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap, Arkitektur
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Många, framför allt äldre, har outnyttjad boendeyta i sina bostäder. Enligt SCB bodde 715 000 svenskar i åldern 55 -79 år i ensamhushåll 2018. SCB har även redovisat att ca 300 000 äldre (65+) känner en ofrivillig ensamhet. Den upplevda ensamheten påverkar hälsan på olika sätt, och ofta saknas både möjligheter och incitament för att byta. Samtidigt finns en brist på bostäder och en efterfrågan från de som idag står utanför bostadsmarknaden. Det gör att många, framför allt unga, saknar möjlighet att börja ett självständigt vuxenliv.Detta projekt är tänkt att adressera den bostadssituation som vi har i Sverige idag, och som kännetecknas både av bostadsbrist och av ett relativt överskott på bostadsyta. Vi har bostadsbrist och trångboddhet å ena sidan, och en demografi där delar av befolkningen har relativt stora boytor, och som samtidigt upplever ensamhet, å den andra. Projektets syfte är i första steget att utreda hur man kan studera och organisera ett projekt som underlättar möjligheterna till ökat samboende samt vad effekterna av detta kan vara. Vi vill här alltså skapa förutsättningar för att undersöka om det finns kopplingar mellan delande, tillgång till bostad, ensamhet och hälsa genom att:Studera statistik kring boendeytor och demografi (fakta som kan inhämtas från olika databaser och redovisas i olika lager med olika tekniker, t.ex. GIS).Identifiera pilotstudier, dvs. relevanta miljöer med förutsättningar att generera kunskap som kan användas för att mäta effekter och utveckla delandetjänster.Utveckla ett konsortium av aktörer som samarbetar för denna kunskapsutveckling, samt ett mer detaljerat och omfattande forskningsprojekt runt dessa frågor.Projektet bygger på en social innovation och ett digitalt redskap som utvecklats bl.a. med hjälp av medel från Vinnova och HSB Stockholm. Detta koncept - Ett tak - är en plattform för de som vill hitta hyresgäst/hyresvärd och som är tänkt att underlätta house sharing och co-living. Konceptet är ännu i en prototyp-fas och har inledningsvis inriktat sig på målgrupperna studenter (18+), som behöver boende på studieorten, och äldre (55-79 år) med plats över i den egna bostaden. Den digitala plattformen fungerar här alltså som ett slags matchningstjänst och är utvecklad i en designprocess tillsammans med representanter för tjänstens primära målgrupper. Modellen är redan testad på ett 50-tal kunder (även återkommande kunder), och det har visat sig att de hyresvärdar som använt tjänsten så gott som alltid vill fortsätta att hyra ut med hjälp av tjänsten.Med finansiering av ett planeringsarbete ser vi möjligheter att ta tillvara och utveckla befintlig kunskap om en delandetjänsts implementering och effekter, samt om dess potentiella roll i bostadsplaneringen. Vi ser också möjligheter i att vidareutveckla samverkan mellan olika aktörer för att i ett kommande forskningsprojekt studera och utveckla kunskap om tjänstens olika effekter avseende hälsa och upplevd ensamhet.