Detaljerad information för diarienr  2020-00086  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Mörtberg, Ulla
Titel:  Docent
Kön:  Kvinna
E-post: mortberg@kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik
Projekttitel (sv): (re)Planering av naturbaserade lösningar för hållbar urban omställning
Projekttitel (eng): (re)Planning Nature-Based Solutions for Sustainable Urban Transformations
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Annan geovetenskap och miljövetenskap, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Syftet med projektet är att förstå och underlätta planeringsprocesser och samverkan mellan aktörer mellan planeringsnivåer, för att stödja och utveckla integrering av naturbaserade lösningar (NBS) i svensk samhällsplanering. NBS är en grundläggande komponent i omställningen till ett hållbart samhälle som inkluderar existerande angreppssätt så som ekosystemtjänster och grön infrastruktur tillsammans med systemlösningar, som behöver integreras effektivt i praktisk planering i Sverige. Att arbeta med NBS kräver långsiktiga åtaganden som baseras på i) en strategisk hållbarhetspolicy, ii) en fungerande koordination mellan planeringsnivåer, och iii) processer för medskapande och gemensam produktion av lösningar på hållbarhetsproblem. Projektet kommer att bidra till hållbara lösningar genom fördjupade undersökningar i inbäddade fallstudier på olika nivåer för NBS i Stockholmsregionen, med fokus på utvalda kommuner. Dessa kommer att representera olika storlek, olika urbana utmaningar och ambitioner när det gäller att integrera NBS i planeringen. Viktiga nyckelaktörer från olika planeringsnivåer kommer att involveras och engageras i deltagandeprocesser för samverkan och medskapande av NBS. Projektet fokuserar på hållbar mark- och vattenanvänding och bidrar framför allt till utmaningarna att förbättra styrning, organisation och deltagande i planeringsprocessen, medan vi samtidigt bidrar till digitalisering och användning av rumsliga data genom innovativa verktyg för planeringsstöd.