Detaljerad information för diarienr  2020-00091  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Yahia, Moohammed Wasim
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: moohammed_wasim.yahia@hdm.lth.se
Univ./Institution: Lunds universitet - Arkitektur och byggd miljö
Projekttitel (sv): Planering för lämplig stadsförtätning som en strategi för hållbar urban utveckling i Sverige
Projekttitel (eng): Planning for an adequate urban densification as a strategy towards sustainable urban development in Sweden
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Klimatforskning, Arbetsmedicin och miljömedicin, Landskapsarkitetktur
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Antalet invånare i svenska städer har ökat stadigt, och idag bor 8.9 miljoner i städer och tätorter. Trycket på nya bostäder är högt, och enligt Boverket behövs 640 000 nya bostäder fram till 2027. Många städer har tidigare växt utåt i det omkringliggande landskapet, vilket ur hållbarhetssynpunkt har flera negativa effekter, så som förlust av jordbruksmark och biologisk mångfald, och inlåsningar i ett bilberoende transportsystem, med tillkommande utsläpp av växthusgaser. För att minska dessa negativa effekter, har många städer idag en planeringstrategi som bygger på förtätning, istället för expandering. Förtätning har flera positiva effekter. Den skapar ett bättre underlag för hållbara transporter, serviceutbud, arbetstillfällen, och sparar värdefull jordbruksmark. Samtidigt kan förtätning leda till andra problem. Mer hårdgjord yta i form av byggnader och infrastruktur, kan öka den urbana värme ö effekten och mängden dagvatten, vilket tillsammans med den globala uppvärmningen ökar sårbarheten för värmeböljor och översvämningar. En tätare bebyggelse riskerar också att minska ljusinsläppet i våra hus; vilket framförallt vintertid kan vara ett reellt problem. En tätare bebyggelse kan också exponera fler invånare för hälsoskadliga nivåer av buller och luftföroreningar. Det finns också en risk att grönområden bebyggs, eller inte tillförs på grund av höga exploateringstal, vilket minskar mängden grönyta per invånare och ökar trycket på befintliga grönområden.Syftet med projektet är att studera hur man kan uppnå en 'lagom' förtätning genom en mer systematisk och öppen planprocess. En 'lagom' förtätning är en förtätning som möter människors behov idag, utan att äventyra framtidens behov, dvs hållbar utveckling. Projektet kommer att bidra med kunskap om hur man ska planera för en 'lagom' förtätning. Syftet är tvådelat. Dels handlar det om att uppskatta vilken nivå av förtätning som svenska städer ska sträva efter, och dels om att ta fram en övergripande strategi för hur en 'lagom' förtätning kan implementeras i planprocessen. För att uppskatta vad som är en 'lagom' förtätning kommer olika scenarios att tas fram, vilka omfattar dagsljus, mikroklimat, översvämningsrisk, luftföroreningar, buller och hetta. Den övergripande strategin kommer att utvecklas med ett tydligt fokus på deltagande processer. Detta för att skapa förutsättningar för att inkludera lokal kunskap och erfarenhet. För att optimera projektets samhällsnytta kommer en nära dialog föras med de externa aktörer som redan idag finns knutna till deltagare i projektet, vilket inkluderar kommuner, myndigheter och privata aktörer.En 'lagom' förtätning leder till en mer hållbar stadsutveckling och länkar till flera av de Globala utvecklingsmålen. En 'lagom' förtätning ger bättre förutsättningar för att hantera extrema väderfenomen, skapa trivsamma boendemiljöer; utan hälsofarliga nivåer av buller och luftföroreningar och med tillräckligt ljusinsläpp, och plats för rekreativa gröna miljöer.