Detaljerad information för diarienr  2020-00092  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Hollberg, Alexander
Titel:  Doktor
Kön:  Man
E-post: alexander.hollberg@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Byggnadsteknologi
Projekttitel (sv): Future-proof Urban Renewal from a children perspective: Digital interactive design support for sustainable and healthy neighbourhoods
Projekttitel (eng): Framtidsbeständig stadsförnyelse med barnperspektivet i fokus: Digital interaktiv design stöd för att skapa hållbara och hälsosamma stadsdelar
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Arkitekturteknik, Arbetsmedicin och miljömedicin, Tillämpad psykologi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Städer har ett stort ansvar men också en stor potential att bidra till att uppnå hållbarhetsmål genom till exempel klimatanpassade stadsdelar, jämlika och hälsosamma miljöer. Jämte miljöfrågorna får frågorna om social hållbarhet allt högre prioritet. Men de sociala värdena, och framförallt barnperspektivet, får ofta inte tillräckligt gehör när besluten tas och kvalitativa mått har inte samma tyngd som de kvantitativa. Vad krävs för att miljö och sociala värden kan behandlas likvärdiga och integreras i design- och planeringsprocessen så att dessa får genomslag?För hållbara omvandlingar i stadsmiljön behöver olika intressenter involveras i processen, myndigheter, arkitekter, konsulter, och fastighetsägare, men viktigast av allt är slutanvändaren, medborgarna, skolbarn eller anställda. Dessa grupper lämnas ofta ut i dagens design- och beslutsprocesser. För att åstadkomma hälsosamma och barnvänliga stadsdelar måste både analytiska metoder och deltagandemetoder som passar olika grupper av medborgare integreras och tillämpas i designprocesser.På nationell nivå har Boverket påpekat vikten av medborgardialog i tidiga planeringsfaser. Barnkonventionen har blivit lag den 1 januari 2020 och därmed kommer barnperspektivet att spela en större roll i framtidens gestaltning av våra livsmiljöer. Kommuner, till exempel staden Göteborg, har utvecklat och använd barnkonsekvensanalyser i ett flertal år för att vägleda planeringsprocessen ur ett barnperspektiv. Men denna typ av metod tillhandahåller ofta ett ramverk eller metodiskt tillvägagångssätt men sällan operationella design- eller optimeringsverktyg. Dessutom är processen ofta pappersbaserad. Nya, digitala tillvägagångssätt behövs för att integrera metoderna i designprocessen och för att göra ramverken operativa.Syftet med det här projektet är att utveckla en digital verktygslåda som stöder designprocessen för att skapa hållbara och hälsosamma stadsdelar ur ett barnperspektiv med hjälp av en digital tvillingplattform. Planeringsbidraget kommer att användas för att sätta ihop ett tvärvetenskapligt och könsbalanserat forskningskonsortium med forskare inte bara inom fältet arkitektur, stadsplanering och teknik utan även inom miljöpsykologi och medicin.Befintliga metoder för miljö- och sociala analyser sammanställs, anpassas och kombineras i en användarvänlig verktygslåda som sedan integreras i en digital tvilling av staden för datautbyte och interaktion. Verktygslådan testas med skolbarn, studenter, arkitekter, och stadsplanerare i två fallstudier i Göteborg. Verktygslådan stödjer arkitekter i tidiga design skeden att integrera barnens behov vid utveckling av nya och befintliga stadsdelar. Behoven integreras och optimeras i designförslag som helhet när det gäller miljö och social hållbarhet. Att utforska designförslag i en virtuell 3D-miljö ger barn men även allmänheten möjlighet att delta i processen vilket leder till bättre planeringsresultat samt hälsosamma och barnvänliga hållbara städer.