Detaljerad information för diarienr  2020-00103  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Eriksson, Linnea
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: linnea.eriksson@vti.se
Univ./Institution: Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) - Mobilitet, aktörer och planering (MAP)
Projekttitel (sv): Strategisk miljöbedömning - att göra det till ett användbart verktyg för hållbar omställning av transportsystemet
Projekttitel (eng): Strategic Environmental Assessment - making it a useful tool for sustainable transformation of the transport system
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Dagens transportsystem påverkar alla aspekter av hållbarhet: socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Därför är transportplaneringen en viktig pusselbit i en samhällsplanering som syftar till hållbar omställning. Sveriges regering har poängterat samtliga dimensioner av hållbarhet genom att implementera Agenda 2030-målen i den svenska målstrukturen. På transportområdet finns de transportpolitiska målen som inbegriper de olika dimensionerna av hållbarhet, samt specifika mål som att minska klimatutsläppen med 70 % till 2030. Uppföljningar från exempelvis klimatpolitiska rådet visar dock att nuvarande transportplanering inte uppfyller de mål som finns för klimatpåverkan. Måluppfyllelsen för hållbarhetens alla aspekter behöver få en tydligare plats i transportplaneringen om en hållbarhetsomställning ska komma till stånd.Det finns ett verktyg som regleras av den svenska lagstiftningen och som enligt gällande EU-direktiv syftar till att integrera hållbarhetens samtliga dimensioner i samhällsplaneringen, nämligen strategisk miljöbedömning. Strategisk miljöbedömning har dock ännu inte fått tillräckligt genomslag i den svenska planeringspraktiken och används ofta som en efterhandsbedömning när en planeringsprocess redan har kommit långt. Intentionen är dock att den ska integreras i och vara del av planeringen på ett så tidigt stadium så att det finns möjlighet att förändra planers strategiska utveckling.Projektförslaget tar sin utgångspunkt i lagkravet om strategisk miljöbedömning och avser bidra till att denna miljöbedömningsprocess utvecklas så att samtliga hållbarhetsaspekter integreras, får genomslag samt blir användbara i transportplaneringen. Projektet riktar särskilt fokus mot planeringens praktik, d v s normer, rutiner, arbetssätt och praktiker, och syftar till att fördjupa kunskapen om och arbeta fram metoder och koncept för att göra en samlad strategisk miljöbedömning som påverkar transportplaneringen. Projektet kopplar framförallt till Formas tema för hållbara transportsystem för alla och perspektiven styrning, organisation och tillgänglighet. Planeringsbidraget ska användas till att lyssna in behov, inhämta mer kunskap och involvera fler forskare och experter samt ett antal regionala länstransportplaneorganisationer för deltagande i slutgiltigt projektförslag.Forskningsarbetet i projektet ska genomföras i nära samarbete med regionala transportplaneorgan, som har en nyckelroll för utvecklingen av transportsystemet som helhet både eftersom en stor del av dagens transporter sker regionalt men också för att mycket planerings- och samordningsansvar i praktiken ligger hos dessa aktörer. Regional transportplanering är specifikt utpekat av lagstiftaren som en process där strategisk miljöbedömning ska genomföras. De regionala transportplaneorganen har dock problem med att integrera hållbarhet och strategisk miljöbedömning i planeringen och är i behov av utökat stöd för att initiera förändring. Detta kommer projektförslaget att vara en viktig del i.