Detaljerad information för diarienr  2020-00107  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Jutvik, Kristoffer
Titel: 
Kön:  Man
E-post: kristoffer.jutvik@ibf.uu.se
Univ./Institution: Uppsala universitet - Institutet för bostads och urbanforskning (IBF)
Projekttitel (sv): Uppehållstillstånd utan hållbar bostad - en planeringsfas för att skapa en organisation samt att behandla data för att utforska utmaningar och lösningar till en hållbar bostad för nyanlända flyktingar
Projekttitel (eng): Admitted but not accommodated - the planning phase to build an organizational structure and process data to explore the challenges and solutions to adequate housing for newly arrived refugees
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Studier av offentlig förvaltning, Kulturgeografi, Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: I kölvattnet av den plötsligt stora flyktingströmmen till Sverige 2015, med 163 000 asylsökande ett enskilt år, har migrationens storlek och organisation varit ett hett debatterat ämne, inom såväl politiken, som i media och bland forskare. En tillfällig migrationslagstiftning infördes där som regel endast tillfälligt istället för permanent uppehållstillstånd beviljas samt och en ny lag instiftades för att alla kommuner skulle ta emot de nyanlända. Ytterligare en ny lag instiftades i början på 2020 som innebär att nyanländas möjlighet att ordna sitt eget boende (EBO) begränsas, genom att vissa bostadsområden som har socioekonomiska utmaningar och en hög andel nyanlända kan undantas som möjliga för egenbosättning. Vilken betydelse har dessa nya lagar för nyanlända flyktingars boendesituation och kommunala strategier för att tillgodose boende?Att nyanlända får en bra start på sin etablering i Sverige är viktigt både för de individer som kommer hit och för Sverige som samhälle. Två stora utmaningar, att hitta en bostad och komma ut i sysselsättning, kan även ha kopplingar till varandra. Bostaden kan sägas ha en nyckelfunktion i en hållbar etablering. Bostaden kan bidra till en platsförankring där familjeliv och arbetsliv kan återuppbyggas för de nyanlända. Att få en platsförankring genom sin bosättning förknippas med nätverksbyggande, vilket är centralt för att få ett arbete idag. I detta projekt fokuserar vi på boendet som en central aspekt för integration och etablering. Hur löser de nyanlända sitt behov av en bostad? Hur ser de på bostaden, vad har den för roll och betydelse för ett självförsörjande och gott liv? Vad möter de för typ av hinder och hur överkommer de hindren?Mycket fokus har riktats till den första tiden (första två åren), när de nyanlända som fått uppehållstillstånd ska mottas av kommuner. Olika kommuner har här valt olika strategier, som varierar mellan mer temporära till helt permanenta boendelösningar. I detta projekt vill vi studera vad som händer efter denna första tidsperiod, när de nyanlända ska klara sig själva. Vilken betydelse har kommunernas tidiga strategier för nyanländas boende på längre sikt? I projektet vill vi också undersöka om typen av uppehållstillstånd (permanent eller tillfälligt) har betydelse för de strategier som används och som identifieras som lyckade av kommuner och nyanlända. Ses en permanent bostad som lika viktigt om en individ har tillfälligt uppehållstillstånd? Finns det några kommunala eller individuella strategier som givit bättre resultat för nyanländas boendesituation och för en bättre etablering och integration på andra områden? I projektet finns därmed en jämförande forskningsstrategi. Huvudsyfte är att bidra till att vi planerar vi för att alla, såväl nya som gamla invånare i staden, har ett hållbart boende.