Detaljerad information för diarienr  2020-00108  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
BARQUET, KARINA
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: k_barquet4@hotmail.com
Univ./Institution: Stiftelsen The Stockholm Environment Institute - SEI Stockholm
Projekttitel (sv): Mission Blå: ett samhällsplaneringsperspektiv på friska hav, kuster och vatten
Projekttitel (eng): Mission Blue: A spatial planning lens on healthy oceans, coasts and inland water
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Miljövetenskap, Oceanografi, hydrologi och vattenresurser, Kulturgeografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: För mycket eller för lite vatten, förorenat vatten samt störningar i sötvatten och kustsystem är fyra av de största vattenrelaterade riskerna globalt. När effekterna från klimatförändringarna trappas upp kommer trycket på vatten och den kritiska infrastrukturen kring vattnets tillhandahållande och underhåll också att öka. Det allvarliga i det här är att de fyra riskerna måste hanteras i samband med varandra, då fokus på en av dem, kan samtidigt öka sannolikheten för någon av de andra riskerna. Samhällsplanering är samordningen av politiska beslut och aktörer som påverkar fördelningen av aktiviteter, infrastrukturer m.m., på olika nivåer. Inom EU är Integrerad Kustzonhantering, Havsplanering och Vattendirektivet de tre viktigaste mekanismerna för att reglera planering och användning av vatten, kuster och hav. En utmaning är dock att samordna mellan dessa tre mekanismer och övriga sektorer inom samhällsplanering för att fånga land-hav-interaktioner och planera lämpliga lösningar så att de åtminstone inte skadar de mål som anges i vart och ett av dessa mekanismer. Syftet med projektet är att bidra till en ökad helhetssyn för samhällsplanering av vatten inom området från "källa till hav och tillbaka". Projektets mål är att i) överföra sektorspecifik kunskap om vattenrisker till området för samhällsplanering och därigenom tillföra mervärde till befintliga metoder; och ii) generera ny kunskap om tillämpningen av missionsorienterad innovationspolitik.En missionsorienterad ("mission-oriented") strategi för innovationspolitik ser till att adressera risker eller resurser, snarare än sektorer. Följaktligen är den övergripande frågan som ställs här: vilka är uppdragen, som samhällsplanering av vatten, kust och hav kan bidra till att lösa? Genom en missionsorienterad arkitektur identifierar vi tre kritiska områden för vidare utveckling i fas 2, och fokuserar på att genomföra ett pilot-test av vår metod inom "föroreningskällor", i Östersjön som en del av fas 1. Detta görs vid sidan av projektets huvudsyfte att bygga ett konsortium, kartlägga aktörer, och utveckla en ansökan till fas 2 av denna utlysning.