Detaljerad information för diarienr  2020-00110  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Suleiman, Lina
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: lina.suleiman@abe.kth.se
Univ./Institution: Kungliga Tekniska högskolan - Institutionen för Samhällsplanering och miljö
Projekttitel (sv): Samverkan för planering omarrangemang och styrning av Hållbar blågrön infrastruktur
Projekttitel (eng): Networking for planning re-arrangement and governing sustainable Blue-Green Infrastructure
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Övrig annan samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Stockholm växer och urbaniseringen gör att staden måste ta sig an flera urbana utmaningar - till exempel dagvatten. När det gäller dagvatten  har alla städer sina specifika utmaningar. Stockholms   vattenutmaningar handlar främst om att underhålla och förbättra den urbana vattencykeln, att upprätthålla den hydrologiska balansen balansen mellan grundvattenkvalitet och avrinning samt att hantera översvämningar som en av de betydande effekterna av klimatförändringen i Sverige. Stockholms stad har uppmärksammat brister med nuvarande system och ser behovet av en förändring mot mer hållbar dagvattenhantering. Alternativa lösningar förespråkas i form av öppna rumsliga system som efterliknar naturen och allmänt sett betraktas som ekosystem (till exempel konstruerade våtmarker, diken, öppna kanaler, dammar samt gröna tak och väggar): Detta är vad vi i detta projekt kallar "blågrön infrastruktur". Stockholm ligger i täten när det gäller att arbeta med mer hållbara metoder och system för hantering av dagvatten  och staden uppdaterade sin dagvattenstrategi 2015. Men förändringsprocessen går långsamt på grund av organisatoriska och institutionella hinder samt bristande kunskap. Koordinering och ansvarsfördelning mellan aktörer i planerings- och styrprocesser i de nya systemen fungerar inte tillfredsställande och detta försvårar övergången till en hållbar blågrön infrastruktur. Detta forskningsprojekt syftar till att lösa sådana institutionella och organisatoriska hinder samt att utarbeta en organisation för fysisk planering och styrningsprocesser i blågröna infrastruktursystem.  I detta syfte kommer forskningskonsortiet att kartlägga alla vattenrelaterade aktörer i Stockholm på flera nivåer (kommunal / regional / nationell) med omfattande vattenansvar; genomföra intervjuer med viktiga intressenter samt organisera deltagande workshops för både forskare och intressenter. Målet är att tillhandahålla en unik kunskapsplattform med fokus på tvärvetenskaplig forskning baserad på dialog mellan forskare och kommunala och statliga tjänstemän med vattenansvar, och konsulter som arbetar med hållbar planering och styrningsprocesser för blågrön infrastruktur. Resultaten kommer att matas in i ett ramverk som ska vidareutvecklas för det kommande större forskningsprojektet och tillämpningen och i nästa steg genomföras i en fullskalig studie. Projektet syftar till att utveckla svensk institutionell kapacitet för stadsomvandling mot blågröna strukturer för att hantera vatten på ett hållbart sätt samt möjliggöra bättre anpassning till klimatförändringar. En sådan utveckling kommer med flera fördelar för samhället, såsom tillgänglighet till offentliga grönområden, förbättrad luftkvalitet och bibehållande av den biologiska mångfalden vilket förbättrar kvaliteten på stadsmiljön och livet.