Detaljerad information för diarienr  2020-00114  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Andersson, Ida
Titel:  Doktor
Kön:  Kvinna
E-post: ida.andersson@oru.se
Univ./Institution: Örebro universitet - HumUS Inst för Humaniora, utbildnings och samhällsvetenskap
Projekttitel (sv): Kollektivtrafik för omställning. Planering av hållbara transportsystem genom regional aktörssamverkan.
Projekttitel (eng): Public transport for transformation. Planning sustainable transport systems through regional collaboration.
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Kulturgeografi, Ekonomisk geografi
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Detta projekt syftar till att bidra till Agenda 2030, med fokus på delmål 11.2 om att tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla, delmål 11.A som handlar om att stärka regional och lokal planering, och delmål 8.1 som berör hållbar ekonomisk tillväxt.Projektet tar sin utgångpunkt i tidigare forskningsslutsatser om att kollektivtrafiken behöver utvecklas för att uppnå en omställning till ett mer hållbart samhälle eftersom transportsektorn är en av de största källorna till utsläpp av klimatgaser. Här spås teknikutveckling och en minskning av framförallt personbilstrafiken kunna bidra till minskad miljöbelastning. Förutom tekniska landvinningar krävs emellertid också samordning och samverkan mellan en rad olika aktörer och samhällssektorer inom kollektivtrafiksektorn.  Trots att 21 regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) sedan 2012 är ansvariga för att planera kollektivtrafik i Sverige behöver dessa samverka med olika aktörer för att genomföra sitt uppdrag. En förstudie har visat att kommunerna har en särskild status som samverkanspartners för RKM. Med utgångspunkt i detta har projektet som mål att studera samverkan mellan RKM och kommunerna för att uppnå attraktiva, effektiva och hållbara kollektivtrafiksystem för alla.De utmaningar för att utveckla effektiv och hållbar kollektivtrafik som identifierades i förstudien ser olika ut för stad och land, och skiljer sig mellan olika regioner. För urbana områden är frågan om hur man utvecklar strategier för att koordinera fysisk planering med kollektivtrafikplanering en utmaning och det råder olika förväntningar på hur landsbygden kan försörjas med kollektivtrafik. Framgångsrik samverkan förutsätter institutionell kapacitet, vilket är något som byggs upp över tid. RKM behöver också samverka med statliga och regionala organ, trafikoperatörer och regionala kollektivtrafikbolag vilket skapar komplexa samarbets- och samverkansstrukturer. I projektet studeras på vilka styrningsnivåer, med vilka organisationer samt i vilken grad samverkan behöver ske mellan RKM och andra aktörer för att effektiv och hållbar kollektivtrafik ska kunna realiseras.Projektet fokuserar på två regioner - Östergötland och Örebro - och bedrivs enligt en interaktiv forskningsmetod där de parter som studeras i projektet (främst RKM och kommuner) även integreras i projektet i olika steg. Genom denna metod säkerställs att forskningsfrågor, avgränsningar och tolkningar som framkommer i projektet är relevanta och till nytta för de samhällsaktörer som jobbar med att planera och implementera effektiv och hållbar kollektivtrafik för alla.Projektet utgår från två vetenskapliga perspektiv: 1) Institutionell kapacitet vilket syftar till att förstå hur kapacitet hos aktörer uppstår vad gäller att leda processer genom samverkan. 2) Policymobilitet som handlar om hur kunskapsutbyte och professionellt lärande sker mellan olika yrkesgrupper, genom exempelvis studiebesök, konferenser och informationsmaterial.