Detaljerad information för diarienr  2020-00115  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Polk, Merritt
Titel:  Professor
Kön:  Kvinna
E-post: merritt.polk@globalstudies.gu.se
Univ./Institution: Göteborgs universitet - Globala studier, inst för
Projekttitel (sv): Att omfamna olikheter: strategier för komplexa samhällsproblem inom svensk planering.
Projekttitel (eng): Engaging with Difference: Creating and testing strategies to better deal with cross-sector wicked problems in Swedish societal planning
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: Planerare har länge varit medvetna om de svårigheter och motsättningar en viss typ av problem inom planering för med sig. Klimatförändringar, migration och segregation är några exempel på vad vi ofta refererar till som 'wicked', dvs lömska samhällsproblem. Lömska problem är svårlösta pga av att de oftast inte går att härleda till någon specifik orsak, de är oförutsägbara och dessutom ideologiskt omstridda. De har heller ingen särskild disciplinär hemhörighet utan överskrider sektorer och beslutsnivåer, såväl som lokal och globala sammanhang, och har både kort- och långverkande konsekvenser. Dessa egenskaper bidrar till att de är särskilt motståndskraftiga mot beslutstagande och konsensus, och därmed svåra att styra över.Det här projektet kommer att undersöka hur planerare och forskare tillsammans kan förstå, analysera och adressera lömska problem inom svensk planering, utifrån ett fokus på hållbara transporter, klimatförändringar och migration/ integration. Vi kommer att utgå från tre särskilda egenskaper hos de lömska problemen: (1) stor komplexitet, (2) hög bestridbarhet, samt (3) en inblandning av och påverkan på många aktörer, sektorer och planeringsnivåer. Denna inramning belyser därmed fenomen som hamnar utanför ett 'vanligt' förhållningssätt till problemlösning inom planering, administration och beslutsfattande. Med exempel från planeringens forsknings- och praktikfront kommer vi att belysa de tre problem-egenskaperna utifrån tre specifika fokus. Dessa inkluderar: integration av olika kunskapstyper och 'sätt att veta'; hantering av motsättningar och olikheter; samt möjligheten att skapa verksamma och kreativa gränsöverskridande rum för samarbeten. Resultaten av forskningen kommer att bidra till att öka planeringspraktikens möjlighet att: integrera olika typ av kunskap för mer fullständiga beslutsunderlag; bedöma såväl som förbättra hur man formar och genomför processer som inbegriper bestridda fenomen och frågeställningar; samt skapa transdisciplinära format eller andra typer av gränsöverskridande rum för mer effektiva samarbeten tvärs organisationer och myndigheter engagerade i komplexa planeringssituationer.Det här projektet är transdisciplinärt till sitt forskningsförhållningsätt och inbegriper därmed den expertis som behövs för att nå relevanta resultat. Det betyder att det är baserat på ett förtroendefullt samarbete mellan planerare från kommuner och regioner och ett interdisciplinärt forskarteam, med expertis från humanekologi, urban planering, organisationsstudier och konflikthantering. Genom fokus på de lömska problemens egenskaper, samt genom ett transdisciplinärt förhållningsätt, kommer vi att identifiera sätt inom vilka planeringspraktiken kan utvecklas. Vi kommer också att formulera strategier för att övervinna existerande planeringshinder. Härmed bidrar projektet till en långsiktig förändring mot en hållbar planering och ett hållbart samhälle.