Detaljerad information för diarienr  2020-00116  
 
 
Ämnesområde:
Beslutsdat:  2020-04-22
Namn:
Bianchi Piccinini, Giulio
Titel:  Docent
Kön:  Man
E-post: giulio.piccinini@chalmers.se
Univ./Institution: Chalmers tekniska högskola - Fordonssäkerhet
Projekttitel (sv): Stadsplanering för säker framtida rörlighet: utvärdering av effekterna av el-scootrar med avseende på resmönster och trafiksäkerhet i syftet att vägleda beslutsfattande och utformning av infrastruktur
Projekttitel (eng): Urban planning for safe future mobility: evaluating the impact of e-scooters on travel patterns and traffic safety, to guide policy making and infrastructure design
Värdhögskola:
SCB-klassificering: Arkitekturteknik, Infrastrukturteknik, Transportteknik och logistikTransport
Beviljat (SEK):  
Beskrivning: El-scootrar från företag som erbjuder delad mobilitet har dykt upp över hela världen som ett nytt transportmedel. En positiv effekt som kommer genom användandet av el-scootrar för kortare transporter är att användningen av fordon som förlitar sig på fossila bränslen minskar, däremot uppstod också vissa bekymmer bland allmänheten och beslutsfattare i samband med att användandet ökade. Hur påverkar dessa fordon trafiksäkerheten i städer? Ska el-scootrar åka på vägen eller på cykelfält? Hur kan städer planeras för att säkerställa en säker användning av dessa nya transportsätt?Den här typen av frågor kan endast besvaras av ett tvärvetenskapligt team, som inkluderar forskare med erfarenhet av både trafiksäkerhet och stadsplanering men också myndigheter, försäkringsbolag, lokala samhällen och leverantörer av el-scootrar för att få den bredd som krävs. Komplexiteten i problemet kräver också en synergistisk metod för att samla in data kring el-scooter-användandet. Dessa uppgifter består av: a) information om olyckor som involverar el-scooter användare; b) information om platsen för el-el-scootrar för att få mobilitetsmönster för el-scooter användare; c) information om den allmänna opinionens inställning till el-scooter användare ur ett säkerhets- och stadsplaneringsperspektiv.Detta planeringsbidrag är det första steget mot att skapa ett konsortium, som avser att besvara de frågor som beskrivs ovan, genom att utveckla ett projektkoncept som syftar till att föreslå spatiala planlösningar som tar hänsyn till el-scooter användare för utformning av framtida hållbara städer. Under tidsramen för planeringsbidraget kommer forskare från Spatial Morfology gruppen och Crash Analysis and Prevention - vid Chalmers tekniska högskola - etablera ytterligare kontakter med relevanta partners / intressenter (stads- och transportplanerare och beslutsfattare, el-scooterföretag, försäkringsbolag och målgrupper för el-scooter användare och alla andra trafikanter). De här interaktionerna är avgörande för att kunna välja ut och samla in nödvändig data, för att kunna uppnå projektets mål och kunna besvara de problemställningar som projektet avser att belysa.